facility

Corporate Philosophy

L
M
S
ขนาดตัวอักษร
corporate philosophy
คือความเป็นบริดจสโตนที่สืบทอดต่อกันมายาวนานนับแต่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2474 ซึ่งได้กำหนดเป็น “หน้าที่” ให้กับพนักงานทุกๆ คน ได้นำเอาปรัชญาบริษัทเหล่านี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน เกิดความภาคภูมิใจในงานที่ตนเองทำ เพื่อเป็นขุมพลังในการสรรค์สร้างสินค้าและบริการอันเป็นประโยชน์ ด้วยเป้าหมายเดียวกันของบริดจสโตนทั่วโลก
The Bridgrstone Essence ปรัชญาองค์กร Mission พันธกิจ Serving Society with Superior Quality รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า
Foundation คติประจำใจ
ที่บริดจสโตน เราระลึกเสมอว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าและนำเสนอสิ่งเหล่านั้นต่อลูกค้า ไม่เพียงแต่สินค้า บริการและเทคโนโลยีเท่านั้นยังรวมไปถึงกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรและไม่ใช่เพียงเพื่อแสวงหาแต่ผลกำไรขององค์กรเท่านั้น แต่เพื่อการมีส่วนร่วมและเกื้อกูลต่อการพัฒนาสังคมอย่างกว้างขวางช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยและการใช้ชีวิต ที่สะดวกสบายของผู้คนทั่วโลกส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นบริดจสโตนของเราได้
seijitsu kyocho เซจิตสึ เคียวโจ ซื่อสัตย์ มั่นในทีม
การปฏิบัติงาน คบหาผู้คน รับใช้สังคมด้วยความซื่อสัตย์อยู่เสมอและเคารพต่อความแตกต่างด้านความสามารถ ทัศนคติ ประสบการณ์ เพศและชาติพันธุ์อันหลากหลาย ด้วยความร่วมมือร่วมใจที่ดีนี้จะนำพาไปสู่ความสำเร็จ
shinshu dokuso ชินฉุ โดะขุโซ ก้าวนำสร้างสรรค์
มองและทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ ในสังคมผ่านมุมมองของลูกค้าอยู่เสมอและคิดคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต มุ่งมั่น มานะบากบั่นและใช้ความพยายามเพื่อ “สร้างสรรค์” สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากยิ่งขึ้นและสร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นเสมอด้วยวิธีการที่ไม่เลียนแบบใคร
Genbutsu genba เก็มบุตสึ เก็มบะ ดูของจริงสถานที่จริง
ไปยังสถานที่จริง เพื่อตรวจสอบ “ข้อเท็จจริง” ด้วยตาของตนเอง ไม่พึงพอใจกับสภาพปัจจุุบัน คิดเสมอว่าอะไรคือ “สิ่งที่ควรเป็น” เพื่อตัดสินใจดำเนินการที่นำพาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุด
jukuryo danko จุขุเรียว ดังโค
เมื่อจะดำเนินการใดๆ ก็ตาม ต้องคาดการณ์ถึงสถานการณ์ต่างๆ ให้รอบคอบและความเป็นไปได้ทุกด้านอันอาจจะเกิดขึ้นได้ พิจารณาให้ดีว่า “แก่นแท้คืออะไร” แล้วจึงตัดสินใจเลือกทางที่ควรทำ เมื่อตัดสินใจแล้วก็รีบลงมือทำและอดทนพยายามทำให้สำเร็จ
back