News

Bridgestone License Training

L
M
S
ขนาดตัวอักษร
 
บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกจัดให้มี “โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับในอนุญาตขับรถยนต์” โดยใช้เวลาในการอบรมเป็นเวลา 2 วัน

รายละเอียดโครงการ
วันแรก : เป็นการอบรมภาคทฤษฎีรวมทั้งการสอบข้อเขียน
 
วันที่สอง : เป็นการทดสอบขับรถยนต์ และเมื่อผู้เข้ารับการอบรมสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตรและใบอนุญาตขับรถยนต์ทันที
 
ซึ่งผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เว้นเสียแต่ค่าธรรมเนียม 205 บาท (สำหรับใบขับขี่แบบใหม่) ตามระเบียบของทางราชการ

ส่วนกลาง 

4 – 5  กุมภาพันธ์  2560           กรมขนส่งทางบก
3 – 4  มิถุนายน  2560              กรมขนส่งทางบก
26 – 27  สิงหาคม  2560          กรมขนส่งทางบก
25 – 26  พฤศจิกายน  2560      กรมขนส่งทางบก
 
หลักฐานประกอบการรับสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นๆ ที่ใช้แทนบัตรประชาชน
2. ใบรับรองแพทย์
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 16 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0-2636-1505-32 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น


ดาวโหลด : ใบสมัคร
Back