Responsibilities
Responsibilities
L
M
S
ขนาดตัวอักษร
ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริดจสโตนมิได้ดำเนินธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว แต่บริดจสโตนเชื่อมั่นว่าการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้น บริษัทมีส่วนสำคัญในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมเพื่อให้วิถีชีวิตของเราดียิ่งขึ้น จากแนวคิดดังกล่าว บริดจสโตนจึงได้กำหนดกิจกรรมด้วยความตั้งใจที่จะได้ร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถสนองตอบในด้านความปลอดภัยในการเดินทาง ไปพร้อมๆ กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกระดับของกิจกรรมของบริดจสโตน ด้วยเป้าหมายมุ่งมั่นสู่อนาคตที่มั่นคงของเราทุกๆ คน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
การเสริมสร้างความปลอดภัย
การเสริมสร้างความปลอดภัย
การเกื้อหนุนสังคม
การเกื้อหนุนสังคม