Corporate Citizenship

Corporate Citizenship

L
M
S
ขนาดตัวอักษร
บริดจสโตนกับการเกื้อหนุนสังคม
บริดจสโตนกรุ๊ปทั่วโลก ได้ดำเนินกิจกรรมทางสังคมบนพื้นฐานของแนวความคิดในการช่วยให้ตระหนักถึงสังคมที่ดีขึ้นไม่เพียงแต่ผ่านการดำเนินธุรกิจที่มีการดูแลกิจการที่ดี แต่รวมไปถึงการเป็นพลเมืองของโลกที่มีคุณภาพและคุณธรรม
Key Areas for Social Activities
บริดจสโตนร่วมพัฒนาการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
บริดจสโตนได้เล็งเห็นว่าแนวทางการพัฒนาคนด้วยการเสนอทางเลือกที่ไม่อยู่ในกรอบเดิมของกระบวนทัศน์และกรอบการพัฒนาซึ่งจำกัดอยู่เฉพาะเป้าหมายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้น เป็นกระบวนทัศน์ผสมผสานบูรณาการการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในทิศทางแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริดจสโตนจึงมีความมุ่งมั่นที่จะเติมเต็มโอกาสในการศึกษาสร้างสรรค์หนทางแห่งการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไทย และสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา ผ่านโครงการเพื่อสังคมที่หลากหลาย ทั้งการพัฒนาห้องสมุดไทย บริดจสโตน จนครบ 100 แห่งในปี พ.ศ. 2553 การสนับสนุนศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ไทยบริดจสโตน 15 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การสนับสนุนทุนการศึกษาพร้อมจักรยานเพื่อเปšนพาหนะเดินทางไปโรงเรียนสำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกฉียงเหนือและการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน 12 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยบริดจสโตนได้มอบโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวน 1,450 ทุน ซึ่งการได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นที่การให้โอกาสควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย คือรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง
โครงการห้องสมุดไทยบริดจสโตน
บริดจสโตนได้เล็งเห็นว่าการสร้างนิสัยรักการอ่านเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด สติปัญญาของเด็ก และเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดประตูสู่อนาคตเราจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ห้องสมุดเพื่อมอบให้กับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กถึงขนาดกลางในเขตจังหวัดปทุมธานี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยาโดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบันได้จัด ทำไปแล้วทั้งสิ้น 100 โรงเรียน นอกจากนี้ เรายังได้ติดตามผลการดำเนินงาน ห้องสมุดอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับเด็ก อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจกับคณะครูในการดำเนินงาน เราจึงให้การสนับสนุน งบประมาณเป็นรางวัลอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี ผ่านโครงการ ประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและระบบการจัดการห้องสมุด หรือ Best Library Award
โครงการบริดจสโตนปันน้ำใจ ปั่นไปสู่ฝัน
ด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) พิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และพาหนะเดินทาง ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดละ 100-300 คน เพื่อรับมอบจักรยานเพื่อใช้ในการเดินทางและทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี จนจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา จนปัจจุบันได้ทำการมอบจักรยานและทุนการศึกษาไปแล้วในจังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม ชัยภูมิบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ยโสธรโดยมีเป้าหมายให้ครบทั้ง 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นก้าวที่สำคัญในการเตรียมตัวไปสู่การประกอบอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าสร้างสังคมที่ดีให้กับประเทศไทย เราเล็งเห็นถึงการสร้างโอกาสให้พวกเขา ไปถึงเป้าหมายจึงได้พิจารณามอบทุนการศึกษา ตลอดหลักสูตรการศึกษา กับนิสิตนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 25,000–35,000 บาท ปีละ 180 ทุน ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบันมอบทุนไปแล้วจำนวน 1,450 ทุน ใน 12 มหาวิทยาลัยของรัฐ ได้แก่
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ไทยบริดจสโตน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญ สำหรับการสร้างทรัพยากรบุคคลทางวิทยาศาสตร์ในอนาคต ทั้งนี้จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดความสนใจใคร่รู้สนุกสนานกับ การทดลองและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้วยความตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว เราจึงได้จัดทำศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ไทยบริดจสโตน มอบให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี 2546 จนปัจจุบันได้จัดทำแล้วเสร็จ 15 แห่ง ใน19 จังหวัดเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่
 • แห่งที่ 1 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 • แห่งที่ 2 โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 • แห่งที่ 3 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • แห่งที่ 4 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
 • แห่งที่ 5 โรงเรียนธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 • แห่งที่ 6 โรงเรียนลำปาววิทยาคม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 • แห่งที่ 7 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • แห่งที่ 8 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 • แห่งที่ 9 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 • แห่งที่ 10 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
 • แห่งที่ 11 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
 • แห่งที่ 12 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • แห่งที่ 13 โรงเรียนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
 • แห่งที่ 14 โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
 • แห่งทื่ 15 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 • แห่งที่ 16 โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์
ภารกิจในการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มิได้หยุดอยู่ที่ศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ที่เราจัดทำขึ้นเท่านั้น การให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ภายในโรงเรียน โรงเรียนเครือข่ายและชุมชนอย่างแท้จริงเป็นพันธกิจที่สำคัญตามเจตนารมณ์ของโครงการเช่นกัน ดังนั้น เราจึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ ความฝันอยากเป็นนักประดิษฐ์นวัตกรรมได้มีโอกาสประดิษฐ์ผลงานเพื่อส่งเข้าประกวดโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม ในค่ายฝึกอบรมวิชาการโดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้คือ นักเรียน ระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6) ของ 15 โรงเรียนที่มีศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ไทยบริดจสโตนตั้งอยู่ รวมทั้งโรงเรียนเครือข่ายในเขต อำเภอหรือจังหวัดเดียวกันซึ่งผู้ชนะเลิศจากโครงการนี้นอกจากจะได้รับเงินรางวัลและประกาศเกียรติคุณแล้วยังได้รับทุนการศึกษาจากบริดจสโตนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีกทั้งโรงเรียนศูนย์ต้นสังกัดยังได้รับรางวัลเป็นงบประมาณพัฒนาศูนย์อีกจำนวนหนึ่งด้วย
โครงการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ทั้งการจัดอบรมแข่งขันและในฐานะการเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติด้วยเล็งเห็นว่าการเรียนรู้เทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์ เป็นการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการอีกทั้งยังเป็นพื้นฐานของการเรียนทางด้านวิศวกรรม และอุตสาหกรรมในอนาคต เราจึงเห็นสมควรให้การสนับสนุนในการจัดตั้งเมื่อปี 2549 โดยงบประมาณในการดำเนินการ ครั้งแรกจำนวน 1,800,00บาทและมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมการจัดอบรมเทคนิคการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ตามโครงการ “พัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจเทคโนโลยี” ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตจังหวัดชัยภูมิและเขตจังหวัดใกล้เคียงต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
โครงการผู้นำนักศึกษา ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
บริดจสโตนได้ริเริ่มโครงการผู้นำนักศึกษาผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ขึ้นในปี พ.ศ. 2554 โดยได้คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาจาก 12 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 40 คน เพื่อเป็นผู้นำเครือข่ายนักศึกษา และเปิดโอกาสพัฒนาความรู้และความเข้าใจหลักพื้นฐานในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีจิตสาธารณะเพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกัน
back