Environment

Environment

L
M
S
ขนาดตัวอักษร
พันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อช่วยรักษาและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่ และสืบทอดสู่รุ่นต่อไปในอนาคต

เป้าหมายในระยะยาวของบริดสโตนต่อการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3 ประการ ประกอบด้วย
เป้าหมายในระยะยาวของบริดสโตน
1.อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
2.ใช้ทรัพยากรอย่างทะนุถนอม
3.ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์
การกำหนดเป้าหมายในระยะยาวของบริดสโตนไว้อย่างชัดเจนทั้งในการ “อยู่ร่วมกับธรรมชาติ” การพัฒนาและใช้ศักยภาพด้านเทคโนโลยี ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ “ใช้ทรัพยากรอย่างทะนุถนอม” รวมทั้งการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัจจัยของการเกิดสภาวะโลกร้อน ด้วยการ “ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)” ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นในด้านพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมของบริดสโตนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกที่สดใสและยั่งยืน
พันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม
การดำเนินงานผ่านกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม คือการใช้ศักยภาพที่โดดเด่นของบริดจสโตนในการประสานงานเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางไปสู่การจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาระบบโรงเรียน โครงการนักสำรวจแห่งท้องทุ่ง ซึ่งได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ WWF ประเทศไทย สร้างกระบวนการเรียนนรู้ให้กับเยาวชนได้ร่วมศึกษาข้อมูลฐานทรัพยากรธรรมชาติและแสวงหาหนทางในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริดจสโตนยังได้ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัย 12 มหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรมในรูปแบบค่ายอาสาพัฒนาชนบทและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาที่จะเติมโตและเป็นกำลังหนึ่งของสังคมไทยในการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืน
โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร
บริดจสโตนเรามิได้เพียงแต่ดำเนินกิจกรรมการผลิตโดยคำนึงถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อชุมชนตามมาตรฐานสากลเท่านั้น การสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ และได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกรู้รักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่เราให้ ความสำคัญด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และ WWF ประเทศไทย เราได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร บนพื้นที่ 120 ไร่ ภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการจัดการศึกษามีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมกระบวน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เน้นการจัด การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระบบนิเวศเกษตรควบคู่ไปกับการเรียนรู้ ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง ก่อเกิดเป็นความตระหนักที่จะร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เอื้อประโยชน์ทั้งต่อการพัฒนาและการอนุรักษ์ได้อย่างสมดุล โดยได้สนับสนุนงบประมาณ ทั้งการฟื้นฟูพื้นที่และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 – ปัจจุบัน
โครงการนักสำรวจแห่งท้องทุ่ง
การเปิดโอกาสให้พนักงานบริษัทได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมตอบแทนสังคมของ บริดจสโตน เป็นอีกเจตนารมณ์หนึ่งที่เราม่งหวัง ที่จะก่อให้พนักงานเกิดจิตอาสาแห่งการให้และแบ่งปันโครงการนี้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ 1 วันที่บริดจสโตนและพนักงานร่วมกันจัด ให้กับนักเรียนอายุระหว่าง 10-13 ปี ซึ่งเป็นบุตรหลานของพนักงานเองและนักเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทได้เข้ามาเรียนรู้ด้าน สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ในช่วงปิดภาคเรียน ปีละ 2 ครั้ง ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 ซึ่ง กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน ภายในโรงงานและสำนักงานของบริษัทและ ส่วนของการปลูกต้นไม้ด้วยมือของทุกคนเพื่อการทดแทนสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและธำรงรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ศูนย์ศึกษา ธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตรโดยมีพนักงานเข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงประจำกลุ่มเป็นวิทยากรให้ความรู้คำแนะนำ และร่วมเล่นเกมส์กัน อย่างสนุกสนาน
โครงการนักสำรวจแห่งท้องทุ่ง
เป็นโครงการเพื่อการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติและสิงแวดล้อมใกล้ตัว โดยมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนได้ออกไปศึกษาสำรวจธรรมชาติรอบๆ ตัว ทั้งในรั้วโรงเรียน ภายในชุมชนท้องถิ่นของตน มุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อดูแลรักษาพื้นที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถดำเนินการเองได้ ส่งเสริมให้แข่งขันกับตนเองในกระบวนการเรียนรู้ โดยมีระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความอดทนและความสำเร็จในการดำเนินโครงการตั้งแต่ระยะเวลา 4-8 เดือน เพื่อนำเสนอเข้ารับรางวัลระดับเหรียญทองเงิน และทองแดง
โครงการไทยบริดจสโตนเพื่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
บริดจสโตนได้สนับสนุนความต่อเนื่องให้กับโครงการผู้นำนักศึกษาผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสนับสนุนให้นักศึกษาทุนไทยบริดจสโตนได้ร่วมดำเนินโครงการร่วมกับเพื่อนนักศึกษาในสถาบันของตนเองเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและสังคมด้วยการลงมือปฏิบัติงานจริงในรูปแบบของค่ายอาสาพัฒนา และกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีคุณค่ากับท้องถิ่น ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการ Bridgestone Regional Green Camp จะช่วยให้นักศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายจิตอาสาไปยังกลุ่มเพื่อนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และทำให้นักศึกษาเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเอง ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยร่วมแรงร่วมใจและใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนของตนเองต่อไป
back