แชร์

B-CARE คุ้มค่า คุ้มครอง ดูแลยางดี แตก 1 เปลี่ยนฟรี 4 เส้น ตลอด 2 ปี

ครั้งแรกกับโปรแกรมดูแลสุดพิเศษ เปลี่ยนยางฟรี 4 เส้น*

 

ยกระดับความห่วงใย เปลี่ยนยกชุดทุกกรณี*

เดินทางอุ่นใจ...บี-แคร์ ดูแลความปลอดภัยตลอด 2 ปี*

 

หนึ่งเดียวกับโปรแกรมปกป้องยางแบบยกชุดทั้งคัน การันตีเปลี่ยนใหม่ฟรีทั้ง 4 เส้น ทุกกรณีความเสียหาย* เหมือนได้ยางใหม่ทั้งคันด้วยค่าบริการเสริมเพียง 10% ของราคาแนะนำยางครบทั้ง 4 เส้น เราดูแลทันทีนาน 2 ปี นับตังแต่ วันแรกสัญญา ณ ศูนย์บริการที่ร่วมรายการทุกสาขาทั่วประเทศ

*ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการที่ร่วมรายการ

 

*ข้อกำหนดและเงื่อนไข*

1. ลูกค้าตกลงซื้อบริการพิเศษโปรแกรม [B-Care] จากบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย)  จำกัด (“BRIDGESTONE”) (“โปรแกรม [B-Care]”) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยโปรแกรม [B-Care] นี้ เฉพาะลูกค้าซึ่งซื้อยางรถยนต์รุ่นและขนาดที่กำหนดครบ 4 เส้นเท่านั้นจึงจะมีสิทธิซื้อและสมัครเข้าร่วมโปรแกรม [B-Care] ได้  

2. โปรแกรม [B-Care] หมายถึง ภายในระยะเวลา 2 ปี หรือระยะทาง 30,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน) นับจากวันที่ซื้อและสมัครเข้าร่วมโปรแกรม [B-Care] หากยางรถยนต์ซึ่งระบุไว้ในเอกสารนี้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ  BRIDGESTONE ตกลงเปลี่ยนยางรถยนต์ในรุ่นและขนาดเดียวกันกับยางรถยนต์ที่ลูกค้าซื้อทดแทนให้แก่ลูกค้าฟรีทั้งชุด (4 เส้น) ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นกับยางรถยนต์กี่เส้นก็ตาม แต่อย่างไรก็ดี ความเสียหายดังกล่าว เฉพาะที่เกิดขึ้นกับยางรถยนต์เท่านั้น  ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดกับกระทะล้อ และ/หรือ ส่วนประกอบอื่นใดอันประกอบติดมากับยางรถยนต์  และโปรแกรม [B-Care] ไม่ครอบคลุมถึงค่าบริการการถอด-ใส่ ถ่วงล้อ ตั้งศูนย์ยางรถยนต์ หรือบริการอื่น ๆ อันเกี่ยวกับการเปลี่ยนยางชุดใหม่ทดแทนยางที่ได้รับความเสียหายนี้ 

3. ตลอดระยะเวลาโปรแกรม [B-Care] ลูกค้าสามารถใช้สิทธิในการเรียกร้องยางทดแทนชุดใหม่ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยยางที่ได้รับทดแทนไปแล้วจะไม่สามารถมาขอใช้สิทธิ์ยางทดแทนได้อีก

4. ในการเรียกร้องสิทธิตามโปรแกรม [B-Care] นี้ ลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงิน และเอกสารฉบับนี้ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ ณ ร้านค้าที่ลูกค้าได้ทำการซื้อสินค้า หรือร้านค้าซึ่ง BRIDGESTONE จะแจ้งให้ทราบแยกต่างหากจากเอกสารฉบับนี้

5. ในกรณีที่วันที่ลูกค้าขอใช้สิทธิตามโปรแกรม [B-Care] นี้  แต่ยางรถยนต์รุ่น และ/หรือ ขนาดเดียวกับที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ ได้ถูกยกเลิกการผลิต และ/หรือ ไม่มีสินค้า  BRIDGESTONE ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนยางรถยนต์รุ่นอื่นซึ่งมีมูลค่าและคุณสมบัติเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับสินค้าที่ลูกค้าได้ซื้อไปแทน

6. BRIDGESTONE ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการทดแทนยางตามโปรแกรม [B-Care] ในกรณีดังต่อไปนี้

■  กรณีที่ความลึกดอกยางน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร (PSR) หรือ 4 มิลลิเมตร (LVR)

■  กรณีที่ลูกค้าได้แสดงสิทธิรับบริการพิเศษไปแล้ว

■  ยางรถยนต์สูญหาย และ/หรือ ถูกขโมย

■  ยางรถยนต์ที่เสียหาย serial number ไม่ตรงกับข้อมูลที่ระบุในเอกสารนี้

■  ยางรถยนต์ที่ใช้ผิดประเภท เช่น บรรทุกน้ำหนักเกินกำหนด หรือใช้เพื่อการแข่งขัน เป็นต้น

■  รถยนต์ที่ดัดแปลงสภาพล้อยาง เช่น การเพิ่ม-ลด ขนาดกระทะล้อและยาง, ดัดแปลงมุมล้อ เป็นต้น

■  รถยนต์ที่ดัดแปลงสภาพรถยนต์ โดยการยกความสูงของรถยนต์ หรือโหลดรถยนต์ให้ต่ำลง เป็นต้น

■  ลูกค้าจงใจทำให้เกิดความเสียหายกับตัวยางรถยนต์เพื่อที่จะได้รับสิทธิในการใช้บริการพิเศษตามสัญญานี้ 

■  ความไม่พึงพอใจในการใช้งาน อาทิ เสียงดัง ความแข็งของยาง หรือ การสั่นสะเทือนขณะวิ่ง เป็นต้น

7.  เมื่อลูกค้าเข้าขอรับสิทธิตามโปรแกรม [B-Care] นี้แล้ว ยางรถยนต์ที่ถูกเปลี่ยนจะถือว่าเป็นทรัพย์สินของ BRIDGESTONE โดยทันที

8.  BRIDGESTONE ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินและลงความเห็นเพื่อการทดแทนยางตามเงื่อนไขที่กำหนด