แชร์

ประสบการณ์จริงจากลูกค้า B-care

คุณนันท์ปภัทร ชูสกุล
รุ่นยาง: BRIDGESTONE ECOPIA H/L 001
ยางเสียหายบนถนนโชตนา จ.เชียงใหม่

ประสบการณ์จริงจากลูกค้า B-care

คุณธาวิน สุธรรมบุตร
รุ่นยาง: BRIDGESTONE TURANZA T005A
ตกหลุมลึก ยางเสียหาย ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว

*ข้อกำหนดและเงื่อนไข*

1. ลูกค้าตกลงซื้อบริการพิเศษโปรแกรม [B-Care] จากบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย)  จำกัด (“BRIDGESTONE”) (“โปรแกรม [B-Care]”) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยโปรแกรม [B-Care] นี้ เฉพาะลูกค้าซึ่งซื้อยางรถยนต์รุ่นและขนาดที่กำหนดครบ 4 เส้นและเป็นรถยนต์ที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกของประเทศไทยเท่านั้นจึงจะมีสิทธิซื้อและสมัครเข้าร่วมโปรแกรม [B-Care] ได้                                              

2. โปรแกรม [B-Care] หมายถึง ภายในระยะเวลา 2 ปี หรือระยะทาง 30,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน) นับจากวันที่ซื้อและสมัครเข้าร่วมโปรแกรม [B-Care]   หากยางรถยนต์ซึ่งระบุไว้ในเอกสารนี้ได้รับความเสียหายทางกายภาพในระหว่างระยะเวลารับประกันตามโปรแกรม [B-care] อันมีสาเหตุจากหลุมและรอยแตกของพื้นถนน ตะปู โลหะ เศษแก้ว เศษกระจก วัสดุมีคมอื่นใดบนพื้นถนน จนถึงขนาดทำให้ยางรถยนต์เสียหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้ ซึ่งความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการใช้งานตามปกติ  BRIDGESTONE ตกลงเปลี่ยนยางรถยนต์ในรุ่นและขนาดเดียวกันกับยางรถยนต์ที่ลูกค้าซื้อทดแทนให้แก่ลูกค้าฟรีทั้งชุด (4 เส้น) ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นกับยางรถยนต์กี่เส้นก็ตาม แต่อย่างไรก็ดี ความเสียหายดังกล่าว เฉพาะที่เกิดขึ้นกับยางรถยนต์เท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดกับกระทะล้อ และ/หรือ ส่วนประกอบอื่นใดอันประกอบติดมากับยางรถยนต์  และโปรแกรม [B-Care] ไม่ครอบคลุมถึงค่าบริการการถอด-ใส่ ถ่วงล้อ ตั้งศูนย์ยางรถยนต์ หรือบริการอื่น ๆ อันเกี่ยวกับการเปลี่ยนยางชุดใหม่ทดแทนยางที่ได้รับความเสียหายนี้                                            

3. ตลอดระยะเวลาโปรแกรม [B-Care] ลูกค้าสามารถใช้สิทธิในการเรียกร้องยางทดแทนชุดใหม่ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยยางที่ได้รับทดแทนไปแล้วจะไม่สามารถมาขอใช้สิทธิ์ยางทดแทนได้อีก                                      

4. ในการเรียกร้องสิทธิตามโปรแกรม [B-Care] นี้ ลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงิน และเอกสารฉบับนี้ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ ณ ร้านค้าที่ลูกค้าได้ทำการซื้อสินค้า หรือร้านค้าซึ่ง BRIDGESTONE จะแจ้งให้ทราบแยกต่างหากจากเอกสารฉบับนี้                                 

5. ในกรณีที่วันที่ลูกค้าขอใช้สิทธิตามโปรแกรม [B-Care] นี้  แต่ยางรถยนต์รุ่น และ/หรือ ขนาดเดียวกับที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ ได้ถูกยกเลิกการผลิต และ/หรือ ไม่มีสินค้า  BRIDGESTONE ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนยางรถยนต์รุ่นอื่นซึ่งมีมูลค่าและคุณสมบัติเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับสินค้าที่ลูกค้าได้ซื้อไปแทน ในกรณีเช่นนี้  หากรุ่นยางที่เปลี่ยนราคาสูงกว่า ลูกค้าต้องชำระราคาส่วนต่างของสินค้า (ถ้ามี) ให้แก่ร้านค้า กรณีรุ่นยางที่เปลี่ยนราคาต่ำกว่า บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินส่วนต่างดังกล่าว                                          

6. BRIDGESTONE ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการทดแทนยางตามโปรแกรม [B-Care] ในกรณีดังต่อไปนี้                               

■  กรณีเกิดความเสื่อมสภาพหรือการสึกหรอของยางรถยนต์ ซึ่งมีความลึกดอกยางน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร (PSR) หรือ 4 มิลลิเมตร (LVR)                                     

■  กรณีที่ยางรถยนต์สามารถซ่อมแซมได้                                         

■  กรณีที่มีการใช้ยางรถยนต์นอกราชอาณาจักรไทย                                        

■  กรณีที่มีการใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย                                     

■  กรณีที่มีความบกพร่องของยางรถยนต์ที่เกิดจากการผลิต หรือความผิดพลาดในการออกแบบ แบบแปลน ข้อมูลจำเพาะ หรือฝีมือแรงงาน                                         

■  กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตนหรือบุคคลภายนอก                               

■  กรณีที่ลูกค้าได้แสดงสิทธิรับบริการพิเศษไปแล้ว                                          

■  ยางรถยนต์สูญหาย และ/หรือ ถูกขโมย                                        

■  ยางรถยนต์ที่เสียหาย serial number ไม่ตรงกับข้อมูลที่ระบุในเอกสารนี้                                 

■  ยางรถยนต์ที่ใช้ผิดประเภท เช่น บรรทุกน้ำหนักเกินกำหนด หรือใช้เพื่อการแข่งขัน เป็นต้น                                     

■  รถยนต์ที่ดัดแปลงสภาพล้อยาง เช่น การเพิ่ม-ลด ขนาดกระทะล้อและยาง, ดัดแปลงมุมล้อ เป็นต้น                                      

■  รถยนต์ที่ดัดแปลงสภาพรถยนต์ โดยการยกความสูงของรถยนต์ หรือโหลดรถยนต์ให้ต่ำลง เป็นต้น                                       

■  ลูกค้าจงใจทำให้เกิดความเสียหายกับตัวยางรถยนต์เพื่อที่จะได้รับสิทธิในการใช้บริการพิเศษตามสัญญานี้                                             

■  ความไม่พึงพอใจในการใช้งาน อาทิ เสียงดัง ความแข็งของยาง หรือ การสั่นสะเทือนขณะวิ่ง เป็นต้น                                    

■  ยางรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว, ฟ้าผ่า เป็นต้น                                      

■ ยางรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการก่อการร้าย วินาศกรรม ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ภัยระเบิด                                  

■ ยางรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากสารกัมมันตภาพรังสี สารเคมี หรือวัตถุอันตรายอื่นใด หรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้อนมาจากวัตถุอันตรายดังกล่าว                                            

■ การเรียกร้องสิทธิในรถยนต์ซึ่งทะเบียนไม่ตรงกับทะเบียนรถยนต์ที่ลูกค้าระบุไว้ในเอกสารยืนยันการเข้าร่วมโครงการ [B-Care]                             

7.  เมื่อลูกค้าเข้าขอรับสิทธิตามโปรแกรม [B-Care] นี้แล้ว ยางรถยนต์ที่ถูกเปลี่ยนจะถือว่าเป็นทรัพย์สินของ BRIDGESTONE โดยทันที                                 

8.  BRIDGESTONE ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินและลงความเห็นเพื่อการทดแทนยางตามเงื่อนไขที่ BRIDGESTONE กำหนด                               

9.  BRIDGESTONE ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด และ/หรือ ข้อกำหนดใดๆ โปรแกรม [B-Care] โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า                                       

10. BRIDGESTONE จะไม่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใดๆ อันเป็นผลจากความล่าช้าของขั้นตอนการทดแทนยาง หรือการที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในโปรแกรม [B-Care]                                       

11. ลูกค้าต้องขอรับสิทธิตามโปรแกรม [B-Care] ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ยางรถยนต์เกิดความเสียหาย หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทดแทนยางตามโปรแกรม [B-Care] ในทุกกรณี  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ายางรถยนต์ได้รับความเสียหายตั้งแต่เมื่อใดได้                              

12. ลูกค้าต้องขอรับสิทธิด้วยตนเอง กรณีไม่สามารถมารับสิทธิได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาขอรับสิทธิได้ โดยแสดงหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ                                         

13. ในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่า ลูกค้าใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือแจ้งข้อความหรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จแก่บริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การปฏิเสธการทดแทนยางตามโปรแกรม [B-Care] รวมถึงมีสิทธิ์ดำเนินคดีตามกฎหมาย