Privacy Policy

L
M
S
ขนาดตัวอักษร
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น (“บริดจสโตน”) ให้คำมั่นว่าจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเว็บไซต์นี้อาจทำให้บริดจสโตนมีโอกาสได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการที่คุณมีข้อสงสัยในสินค้า รายการส่งเสริมการขาย หรือแบบสอบถาม เป็นต้น บริดจสโตนเชื่อว่าเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อการปกป้องที่ดียิ่งขึ้น บริดจสโตนจึงได้จัดทำนโยบายดังต่อไปนี้ขึ้นเพื่อใช้กับเว็บไซต์นี้ โดยบริดจสโตนจะป้องกันการรั่วไหล การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการแก้ไขในบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างดีที่สุดเต็มความสามารถของเรา
อะไรคือข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายรวมถึง ชื่อ ที่อยู่ อายุ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลซึ่งระบุถึงตัวคุณ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะของคุณ
เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร
บริดจสโตนขอชี้แจงวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลว่า เมื่อบริดจสโตนได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณส่งมายังเว็บไซต์ของเรา เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้หากคุณไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริดจสโตน คุณสามารถปฏิเสธการส่งข้อมูลได้ด้วยตัวคุณเอง อย่างไรก็ตามการปฏิเสธการส่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจทำให้คุณไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเว็บไซต์ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริดจสโตนจะได้รับหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address), ข้อมูลคุ้กกี้ (Cookie) หรือข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ซึ่งคุณได้เข้าไปดูและบันทึกข้อมูลดังกล่าวนี้ลงในเซิร์ฟเวอร์ (Server) ของเรา โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร
บริดจสโตนจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแก่คุณเท่านั้น เราจะแจ้งคุณล่วงหน้าถ้าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกินกว่าวัตถุประสงค์เดิมที่เราเคยแจ้งแก่คุณไว้ ถ้าคุณไม่ตกลงกับกรณีดังกล่าว คุณสามารถปฏิเสธการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
การไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก
บริดจสโตนจะไม่เปิดเผย โอน หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคซึ่งคุณส่งมายังเว็บไซต์ของเราแก่บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตามเว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
1. เมื่อเราได้รับอนุญาตจากคุณ
2. เมื่อเราจำเป็นต้องเปิดเผยแก่บริษัทในเครือ บริษัทสาขา ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนของบริดจสโตนเพื่อตอบข้อสงสัยของคุณ
3.
เมื่อเราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทซึ่งบริดจสโตนว่าจ้างและมีสัญญารักษาข้อมูลความลับกับบริดจสโตนเพื่อให้บรรลุสิ่งซึ่งได้ แจ้งไว้แก่คุณ
4. เมื่อข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลสถิติ
5. ในกรณีฉุกเฉินเพื่อปกป้องชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น
6. ในกรณีทีต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมาย
ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปี
บริดจสโตนให้คำมั่นว่าจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ซึ่งอายุต่ำกว่า 18 ปี ทั้งนี้ บริดจสโตนแนะนำให้ผู้ปกครองตรวจดูเว็บไซต์ซึ่งผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าไปเยี่ยมชม ถ้าคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี กรุณาเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมกับการอนุญาตจากผู้ปกครองด้วย
คำใน Cookies
“Cookies” คือ รหัสซึ่งประกอบด้วยตัวหนังสือและตัวเลขซึ่งเว็บไซต์ส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านโปรแกรมดูเว็บไซต์ (เว็บเบราว์เซอร์) ระบบของเว็บไซต์จะใช้ Cookies เพื่อจดจำเบราว์เซอร์ของคุณและเพื่อสามารถจัดหาฟังก์ชั่นการใช้งานเช่นการจัดเก็บข้อมูลการเข้าเว็บไซต์ของคุณจนกว่าคุณจะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในครั้งต่อไป อย่างไรก็ดี คุณสามารถตั้งเบราว์เซอร์ไม่ให้รับ Cookies ชุดใหม่ ตั้งให้เตือนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อได้รับ Cookies หรือยกเลิกฟังก์ชั่น Cookies ก็ได้ (อ้างอิง “ช่วยเหลือ” ในแถบเครื่องมือบนเบราว์เซอร์) ในกรณีเช่นนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้งานในบางฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์นี้ได้ ดังนั้นเพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เราแนะนำให้คุณตั้งค่าให้สามารถรับ Cookies ได้
ข้อสงสัย การแก้ไขให้ถูกต้อง
ถ้าคุณมีข้อสังสัย หรือต้องการแก้ไข หรือลบออกซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาแจ้งผ่านช่องทางการติดต่อซึ่งระบุไว้ในหน้าเว็บไซต์ “ติดต่อเรา”
การแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริดจสโตนอาจแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์นี้ ในกรณีที่เป็นการแก้ไขในข้อสาระสำคัญ การแก้ไขจะถูกแสดงไว้ในเว็บไซต์เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
ผู้รับผิดชอบในกรณีมีข้อสงสัย
บริดจสโตนได้มอบหมายบุคคลผู้รับผิดชอบและมีบริการในการตอบข้อสงสัยซึ่งคุณอาจมีในเว็บไซต์นี้ กรุณาติดต่อผ่านรายละเอียดในหน้าเว็บไซต์ “ติดต่อเรา” เมื่อคุณมีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา