ความสำคัญของ
“Bridgestone E8 Commitment
(พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)”
สู่การเป็นองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์: จนถึงปี 2050 บริดจสโตนส่งมอบคุณค่า สู่สังคมและลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในฐานะองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืน“Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)”
เป็นพันธสัญญาของเราที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยคุณค่าของบริดจสโตนทั้งหมด 8 ประการที่เราจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ร่วมกับพนักงาน สังคม คู่ค้า และลูกค้าเพื่อสนับสนุนการตระหนักถึงสังคมที่ยั่งยืนคุณค่าทั้ง 8 ประการใน “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)” จะทำหน้าที่เป็นแกนและแนวทางที่ชี้นำการเปลี่ยนแปลงของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสริมสร้าง "กลยุทธ์องค์กร" และการเปลี่ยนแปลง "วัฒนธรรมองค์กร" การเดินทางไปข้างหน้าจะมีอุปสรรคมากมาย รวมถึงการแสวงหาคุณค่าทางสังคมและลูกค้า การแสวงหาความยั่งยืนและการเติบโตขององค์กร อย่างไรก็ตาม เราจะเผชิญหน้าและเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ และเดินหน้าต่อไปในฐานะองค์กรระดับโลก“Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)”
จะสำเร็จได้นั้นต้องการการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน อาทิ ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน รวมถึงการร่วมสร้างคุณค่าร่วมกัน ทั้งกับพนักงาน สังคม คู่ค้า และลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสนับสนุนสังคมที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ การนำความเชี่ยวชาญ จากทุกฝ่าย มาร่วมหารือ แลกเปลี่ยน ริเริ่ม สร้างสรรค์โซลูชั่นและนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งจะมีพลังมากกว่าริเริ่มเพียงลำพัง

clickable image of Energy (พลังงาน)

Energy (พลังงาน)

สังคมแห่งการเดินทาง ต้องเป็นกลางทางคาร์บอน

อ่านเพิ่มเติม
clickable image of Ecology (สิ่งแวดล้อม)

Ecology (สิ่งแวดล้อม)

ตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างแท้จริง เพื่อสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม
clickable image of Efficiency (ประสิทธิภาพ)

Efficiency (ประสิทธิภาพ)

ดีขึ้นได้อีก..เพิ่มผลผลิตขึ้นได้อีก

อ่านเพิ่มเติม
clickable image of Emotion (ความรู้สึก)

Emotion (ความรู้สึก)

ปลุกพลังบันดาลใจ เติมเชื้อไฟแห่งความตื่นเต้น สู่โลกแห่งการเดินทาง

อ่านเพิ่มเติม
clickable image of Empowerment (พลังทางสังคม)

Empowerment (พลังทางสังคม)

ผลักดันสังคมเพื่อความเท่าเทียม

อ่านเพิ่มเติม
clickable image of Ease (ความสะดวกสบาย)

Ease (ความสะดวกสบาย)

ทุกการเดินทาง จะสร้างความสุขได้มากกว่าเดิม

อ่านเพิ่มเติม
clickable image of Economy (เศรษฐกิจ)

Economy (เศรษฐกิจ)

ดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้ทะยานไปได้สุด

อ่านเพิ่มเติม
clickable image of Extension (การเติบโต)

Extension (การเติบโต)

เพราะโลกไม่เคยหยุด เราต้องไปให้สุดด้วยนวัตกรรม

อ่านเพิ่มเติม