นโยบายความเป็นส่วนตัว

แชร์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย โดยมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 16 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  และทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105533121519  และบริษัทในเครือ  ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนในประเทศไทย (“เรา”, “ทางเรา” หรือ “ของเรา”) ได้ดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมได้จากหรือเกี่ยวข้องกับ “ท่าน

เนื่องจากเรามีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย  ดังนั้น  เราจึงจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ในประเทศไทย รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("พ.ร.บ. ฯ") และกฎหมายที่บังคับใช้อื่นๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบาย") แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับวิธีการที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน วิธีการที่ท่านสามารถควบคุมการใช้งานข้อมูลดังกล่าว และอธิบายแนวทางปฏิบัติของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่รวบรวมได้จากท่านซึ่งเชื่อมโยงหรือหรืออ้างถึงนโยบายฉบับนี้ (โดยรวมเรียกว่า "บริการ")

1. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านที่ระบุถึงตัวตนของท่านโดยทางตรงหรือทางอ้อม (ผู้ใช้บริการ) ในฐานะที่เป็นบุคคล ซึ่งมีความหมายโดยนัยว่าเมื่อรวมเข้ากับข้อมูลอื่น เช่น ชื่อ ชื่อผู้ใช้งาน ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน การระบุหมายเลขเฉพาะประจำอุปกรณ์ เช่น IMEI หรือที่อยู่ MAC หรือที่อยู่ IP เป็นต้น การตีความดังกล่าวต้องสอดคล้องกับความหมายที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ. ฯ 

 

2. เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรและเพราะเหตุใด

ก)       ข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่ทางเรา

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการใช้บริการของท่าน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ท่านจะต้องได้รับการถามเพื่อขอความยินยอมอย่างชัดเจนในการรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  หรืออย่างน้อยจะต้องได้รับแจ้งว่าการจัดการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามพื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมาย  เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้ หรืออธิบายไว้เมื่อเราขอความยินยอมจากท่าน  เราไม่รวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ หรือมากกว่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง เราจะใช้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น เว้นแต่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยเฉพาะในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการอื่นใด หากเรามีความประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือจากที่เรารวบรวมไว้แต่เดิม เราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และในกรณีที่การจัดการนั้นเป็นไปตามความยินยอมของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่ท่านอนุญาตเท่านั้น

ในกรณีที่เราปฏิบัติตามความยินยอมของท่านในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ เว้นแต่จะมีข้อจำกัดในการยกเลิกความยินยอมตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ท่าน การยกเลิกความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายในการดำเนินการตามความยินยอมที่เกิดขึ้นก่อนการยกเลิกดังกล่าว

แบบฟอร์มลงทะเบียนแต่ละแบบจะระบุประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม - วัตถุประสงค์ที่ต่างกันอาจทำให้ต้องมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่างกัน ตัวอย่างเช่น

•      ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน เช่น ชื่อ เพศ วันเกิด หนังสือเดินทาง หรือหมายเลขประจำตัวอื่น ๆ รูปภาพ ภาพถ่าย วิดีโอ ประวัติส่วนบุคคล ประวัติส่วนบุคคลโดยสังเขปหรือประวัติย่อ เป็นต้น

•      ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์อีเมล เป็นต้น

•      ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต รวมถึงชื่อผู้ถือบัตร หมายเลขบัตร ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน และวันหมดอายุ เป็นต้น

•      ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น  เวชระเบียน อาการแพ้ สภาพร่างกายและสุขภาพ เป็นต้น

•      ข้อมูลย้อนกลับ เช่น ผลตอบรับ ข้อร้องเรียน การสำรวจ เป็นต้น

•      ข้อมูลบันทึกและข้อมูลของอุปกรณ์ เช่น ที่อยู่ IP คุกกี้ เป็นต้น

•      ข้อมูลการให้บริการยาง เช่น ใบขับขี่ ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ขับขี่ เป็นต้น

•      ข้อมูลการเป็นสมาชิก  เช่น ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน เป็นต้น

•      อื่น ๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดหรือควบคุมโดยกฎหมายแห่งประเทศไทย

ข)       ข้อมูลที่เราได้รับจากการที่ท่านใช้บริการของเรา

เราพยายามปรับปรุงประสบการณ์ของท่านให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือเมื่อท่านโต้ตอบกับเราผ่านวิธีการอื่น ๆ

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการโต้ตอบระหว่างเราและการใช้บริการของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

•      กิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือของเรา  นี่คือข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเว็บไซต์ของท่าน (หน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชมและเวลาที่เข้าเยี่ยมชม ภาษาที่ใช้ รายการที่ถูกคลิกบนหน้าเว็บ เวลาที่ท่านใช้ไปกับหน้าเว็บ รายการที่ท่านใส่ในตะกร้าสินค้าบนร้านค้าเว็บไซต์ของเรา สินค้าและบริการที่ท่านซื้อ และจำนวนเงินที่ชำระ)

•      ข้อมูลของอุปกรณ์และเบราว์เซอร์  นี่คือข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา (เช่น ที่อยู่ IP ข้อมูล HTTP และสัญญาณโปรโตคอลการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ สตริงของโปรแกรมรวบรวมข้อมูล ประเภทของอุปกรณ์ ความละเอียดหน้าจอ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของอุปกรณ์ รุ่นของระบบปฏิบัติการ และการระบุหมายเลขเฉพาะประจำอุปกรณ์ เช่น Apple IDFA หรือ รหัสโฆษณาใน Android)

•      คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่อยู่บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านซึ่งโดยปกติแล้วจะเข้ารหัสไว้โดยการสุ่ม โดยเป็นตัวช่วยนำทางเบราว์เซอร์ของท่านผ่านเว็บไซต์ของเรา  เว็บบีคอนเป็นภาพหรือวัตถุขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในหน้าเว็บหรืออีเมลและโดยปกติแล้วท่านจะมองไม่เห็นเว็บบีคอน แต่ทำให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าท่านได้ดูหน้าเว็บหรือไม่ โดยทั่วไปเว็บบีคอนทำหน้าที่ร่วมกับคุกกี้และเราใช้ทั้งสองอย่างนี้ในลักษณะเดียวกัน กรุณาอ้างอิงถึงนโยบายคุกกี้ของเราสำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับคุกกี้และเว็บบีคอนที่ใช้ในเว็บไซต์ของเรา รวมถึงการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์เฉพาะ หมวดหมู่ของข้อมูลที่คุกกี้และเว็บบีคอนช่วยในการจัดเก็บ และระยะเวลาในการใช้งานคุกกี้และเว็บบีคอน

•    กิจกรรมของท่านในศูนย์บริการลูกค้า  นี่คือข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อของท่านสำหรับการขอความช่วยเหลือจากเรา เราอาจรวบรวมและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยของท่านในระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ รวมถึงชื่อของท่าน ข้อมูลการติดต่อ (รวมถึง อีเมลและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์) ชื่อองค์กรของท่าน และข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่ท่านสมัครใจเปิดเผยซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อสงสัยของท่าน สินค้าที่ท่านซื้อ เหตุผลที่ท่านติดต่อเรา และคำแนะนำที่เรามอบให้แก่ท่าน

•      กิจกรรมของท่านเมื่อโต้ตอบกับเราด้วยวิธีการอื่น  สิ่งนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและจัดการเมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เรา หรือยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานของเราด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เราต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น 

 

3. เราดำเนินการอะไรกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบ้าง

เราอาจรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ("วัตถุประสงค์") โดยขึ้นอยู่กับการใช้บริการของท่าน

•      ลงทะเบียนให้ท่านในฐานะผู้ใช้บริการและให้บริการตามสัญญาแก่ท่าน

•      ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

•      แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายของเรา

•      สื่อสารและตอบคำขอและข้อสงสัยของท่านที่ส่งมาให้ทางเรา

•    จัดหาความสามารถในการใช้งานบนเว็บไซต์ของเราและสำหรับการจัดการด้านเทคนิคและระบบการทำงาน

•    รับรองว่ามีการนำเสนอเนื้อหาของบริการให้แก่ท่านด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับท่านและอุปกรณ์ของท่าน

•      มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และคู่ค้าทางธุรกิจ และดำเนินการสั่งซื้อสินค้าและบริการของเรา

•      ดำเนินการและจัดการข้อร้องเรียนหรือคำขอ

•      วิจัยและวิเคราะห์ตลาด รวมถึงการใช้สินค้าและบริการของลูกค้า (เช่น การวิเคราะห์ตามเซ็นเซอร์ของข้อมูลยางและยานพาหนะ สอบถามความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา หรือการขอให้ท่านทำแบบสำรวจหรือแบบสอบถาม)

•      ช่วยเหลือเราในการประเมิน แก้ไขและปรับปรุงสินค้าและบริการของเรา

•      จัดเก็บเอกสารภายใน

•      ทำการตลาดสินค้าและบริการของเรา หรือสินค้าที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ข้อมูลของเราแก่ท่าน (ดูหัวข้อด้านล่างเกี่ยวกับการตลาดทางตรง)

•      วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุง และปรับความเหมาะสมในการใช้งาน ระบบการทำงาน และประสิทธิภาพของบริการเรา

•      จัดทำประวัติของลูกค้าและการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามลักษณะทางประชากร ภูมิศาสตร์ และพฤติกรรมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสนใจและความชื่นชอบส่วนตัวของลูกค้า (ในอนาคต) ของเราได้ดียิ่งขึ้น และสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

•      จัดการความปลอดภัยของเว็บไซต์ เครือข่าย และระบบ

•      โต้ตอบกับท่านทางโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก

•    ด้วยการใช้คุกกี้และเว็บบีคอนที่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บบางหน้าของเรา เราและผู้ให้บริการเว็บไซต์ของเราจะดำเนินการรวบรวมสถิติรวมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้บริการโฆษณาเจาะกลุ่มเป้าหมายซ้ำที่เกี่ยวข้องบนแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกและเว็บไซต์เกี่ยวกับสินค้า และบริการที่ท่านแสดงความสนใจ หากท่านไม่ต้องการรับโฆษณาเจาะกลุ่มเป้าหมายซ้ำ กรุณาศึกษานโยบายคุกกี้ของเราเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโฆษณาเจาะกลุ่มเป้าหมายซ้ำ

•      จัดการประกวด การแข่งขันและ/หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ

•      การรับสมัครงาน (หากท่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้แก่เรา)

•      แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับบริการของเรา

•    รักษามาตรฐานความปลอดภัยของเราเมื่อท่านเข้าสู่สถานที่ของเราและเพื่อการรักษาความปลอดภัยอื่นใดที่เรามีอยู่ และ

•    แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างสมาชิกในเครือบริดจสโตนทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศและให้แก่องค์กรอื่น ๆ ตามขอบเขตที่จำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแห่งประเทศไทย

เราจะไม่ดำเนินการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น  หรือมิเช่นนั้นเราต้องแจ้งให้ท่านทราบเมื่อเราต้องขอความยินยอมจากท่านในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะไม่เก็บรักษาข้อมูลไว้นานเกินกว่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว หรือเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงหรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

ซึ่งหมายความว่าเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

•      จนกว่าท่านในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะปฏิเสธการดำเนินการดังกล่าว และจะต้องมีการสื่อสารเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเลือกปฏิเสธในแต่ละครั้ง ในกรณีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามผลประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของเราซึ่งเป็นกรณีที่มีการปฏิเสธด้วยเหตุอันควร (เช่น กิจกรรมการตลาดทางตรงถ้ามี)

•    จนกว่าจะสิ้นสุดผลประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของเรา ในกรณีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อรักษาผลประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของเราในกรณีที่ไม่มีการปฏิเสธด้วยเหตุอันควร เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อป้องกันการทุจริต

•    ตราบใดที่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย ในกรณีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามภาระผูกพันทางกฎหมาย

•    ตราบใดที่บริการและ/หรือการดำเนินการที่ท่านร้องขอเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือท่านยกเลิกบริการ/ การดำเนินการ ในกรณีที่เราจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เรามอบให้แก่ท่าน และไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใดในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้ และ

•      จนกว่าจะมีการยกเลิกความยินยอมสำหรับการดำเนินการดังกล่าว ในกรณีที่เราปฏิบัติตามความยินยอมของท่านเท่านั้น เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน และไม่มีผลประโยชน์ทางกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ (และจะต้องมีการเลือกที่จะยกเลิกความยินยอมในการสื่อสารแต่ละครั้ง)

โดยทั่วไป เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากท่านในกรณีที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลที่ระบุไว้ตั้งแต่แรก อย่างไรก็ตาม เราอาจจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานกว่าเดิมอันเนื่องมาจากข้อกำหนดตามกฎหมาย

4. การเก็บรักษาความลับและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เรารวบรวมจากท่านจะถูกจัดเก็บภายในโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยภายใต้การบริหารจัดการของเรา พร้อมด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือจากซัพพลายเออร์ภายนอกตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ของนโยบายฉบับนี้

เราให้ความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างจริงจัง เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสม ดังนั้น จึงมีการดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติจริง ขั้นตอนการดำเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส์ และขั้นตอนการจัดการดูแลที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่เรารวบรวมได้นั้นถูกทำลายโดยมิได้เจตนาหรือผิดกฎหมาย การสูญเสีย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การเปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาต หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกถ่ายโอน จัดเก็บ หรือจัดการ นโยบายและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของเรานั้น มีความสอดคล้องอย่างมากกับมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางและมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยปรับปรุงตามความจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของเรา การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและข้อกำหนดตามกฎหมาย เฉพาะบุคลากร ผู้ให้บริการหรือบริษัทในเครือของเราที่มีความรู้ที่จำเป็นด้านธุรกิจ หรือที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นอกจากนี้ เรายังเพิ่มการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย

•      ใช้การเข้ารหัสตามความเหมาะสม

•      ใช้การคุ้มครองด้วยรหัสผ่าน

•    ร้องขอการรับประกันตามสัญญาและ/หรือวิธีการอื่นใดในการรับรองการปกป้องจากบุคคลภายนอก

•      จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักการความรู้ที่จำเป็น (เช่น เฉพาะพนักงานที่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว) และ

•    ใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อรับรองว่าพนักงานและผู้ร่วมงานของเราที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้นั้น จะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการคุ้มครองข้อมูล และจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแถลงการณ์นี้และภาระหน้าที่ของเราตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้เท่านั้น

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูลที่มีข้อมูลส่วนบุคคล เราจะปฏิบัติตามกฎหมายการแจ้งเตือนการละเมิดข้อมูลที่บังคับใช้ทั้งหมด

5. เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลใดบ้าง

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์และให้แก่บุคคลภายนอกดังที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้เท่านั้น เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการจัดการ การรักษาความปลอดภัย และการถ่ายโอนตามกฎหมายที่บังคับใช้

ก) ภายในเครือบริดจสโตน

เราคือส่วนหนึ่งขององค์กรระดับโลก ("เครือบริดจสโตน") ซึ่งประกอบด้วยหลายบริษัททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกถ่ายโอนไปยังบริษัทในเครือบริดจสโตนหนึ่งแห่งหรือหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในหรือนอกประเทศไทยตามความจำเป็น เพื่อจัดการและจัดเก็บข้อมูล ซึ่งทำให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการของเรา ได้รับการช่วยเหลือสำหรับลูกค้า ตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงบริการ พัฒนาเนื้อหา และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องเกี่ยวข้องกับ

•    บริการใด ๆ ที่บริษัทบริดจสโตนแห่งหนึ่งจัดหาให้แก่บริษัทอีกแห่งหนึ่ง (ภายใต้ข้อตกลงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง) หรือ

•    ข้อเท็จจริงที่ว่า หน่วยงานของบริดจสโตนมากกว่าหนึ่งแห่งตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ภายใต้ข้อตกลงการควบคุมร่วมกันที่เกี่ยวข้อง) หรือ

•    ข้อเท็จจริงที่ว่า หน่วยงานของบริดจสโตนอีกแห่งกลายมาเป็นผู้ควบคุมข้อมูลของท่านที่แยกต่างหากเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนด (เช่น เป็นไปตามความยินยอมโดยเฉพาะของท่าน)

ข) ผู้ให้บริการภายนอก

ในกรณีที่จำเป็น เราจะมอบหมายให้บริษัทและบุคคลอื่นปฏิบัติงานบางอย่างที่ช่วยสนับสนุนการบริการของเราในนามของเราภายใต้กรอบข้อตกลงการจัดการข้อมูล ตัวอย่างเช่น เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ตัวแทน ผู้รับเหมา หรือคู่ค้าสำหรับบริการจัดการข้อมูล หรือส่งข้อมูลที่ท่านร้องขอให้แก่ท่าน เราจะแบ่งปันหรือทำให้ผู้ให้บริการภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ตามขอบเขตที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านเท่านั้น โดยบุคคลดังกล่าวไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของตนเองหรือบุคคลภายนอก ผู้ให้บริการภายนอกของเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับตามสัญญา

ค) การถ่ายโอนธุรกิจ

เราจะถ่ายโอนข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เหมาะสมและเท่าที่จำเป็นสำหรับการถ่ายโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร การปรับโครงสร้าง การควบรวมหรือการจำหน่าย หรือการโอนสินทรัพย์
อื่น ๆ (โดยรวมเรียกว่า "การถ่ายโอนธุรกิจ") โดยมีเงื่อนไขว่า ฝ่ายที่รับโอนตกลงที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ เราจะรับรองการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ต่อไปและแจ้งให้ผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบรับทราบก่อนที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะเป็นไปตามแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวฉบับอื่นที่แตกต่างกัน

ง) หน่วยงานสาธารณะ

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานสาธารณะเฉพาะในกรณีที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เราจะตอบคำร้องขอจากศาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานตามกฎหมาย และหน่วยงานสาธารณะและหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ซึ่งอาจรวมถึงหน่วยงานดังกล่าวที่อยู่นอกประเทศที่ท่านพำนักอยู่

จ) เหตุผลทางกฎหมายอื่น ๆ

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของเรา หรือหากมีความจำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือหากท่านมอบความยินยอมโดยชัดแจ้งสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าว

ฉ) การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

ภายใต้สถานการณ์เฉพาะบางสถานการณ์ เราจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ (“ประเทศที่สาม”) การถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศที่สามอาจหมายรวมถึงกิจกรรมการดำเนินการทั้งหมดที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

เมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทย เราจะปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงมีหลักการโดยชอบตามกฎหมายในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อรับรองว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายทางที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกส่งไปนั้นอย่างน้อยต้องมีการปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายไทย

หลักการโดยชอบตามกฎหมายของเราสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลหรือหนึ่งในมาตรการป้องกันที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจะต้องได้รับความยินยอม (เช่น เราอาจขอความยินยอมจากท่านในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทย ณ เวลาที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) 

 

6. การตลาดทางตรง

ในขณะที่ใช้บริการของเรา ท่านอาจได้รับการสอบถามเพื่อให้ระบุว่าท่านต้องการรับข้อมูลทางการตลาดทางโทรศัพท์ ข้อความ อีเมลและ/หรือไปรษณีย์หรือไม่ หากท่านดำเนินการเช่นนั้น แสดงว่าท่านตกลงว่าเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า กิจกรรมส่งเสริมการขาย และข้อเสนอพิเศษ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเราแก่ท่าน

ท่านอาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับการตลาดทางตรงโดยใช้ตัวเลือกการยกเลิกที่ปรากฏอยู่ในการส่งจดหมายการตลาดทางตรงทุกครั้ง ติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ หรือปรับแก้ข้อมูลบัญชีของท่านถ้ามีเมื่อใดก็ได้

 

7. สิทธิ์ของผู้ใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ์ตามกฎหมายโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมได้จากท่าน ซึ่งนำไปใช้กับกิจกรรมการดำเนินการทั้งหมดที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ เราจะเคารพสิทธิ์ส่วนบุคคลของท่านและจะจัดการกับข้อสงสัยของท่านอย่างเพียงพอ

รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ตามกฎหมายของท่าน ซึ่งเกิดขึ้นจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

•    สิทธิ์ที่จะได้รับแจ้ง: ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงวัตถุประสงค์ของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และบุคคลที่เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้

•    สิทธิ์ในการแก้ไข: ท่านอาจได้รับการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านจากทางเรา เราดำเนินการตามสมควรในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ภายในการครอบครองหรือการควบคุมของเรา ซึ่งมีการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และมีความเกี่ยวข้องตามข้อมูลล่าสุดที่เรามีอยู่ ในกรณีที่เหมาะสม เรามีพอร์ทัลอินเทอร์เน็ตแบบบริการตนเองที่ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง

•    สิทธิ์ในการจำกัด: ท่านอาจได้รับการจำกัดการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากทางเรา ในกรณีที่

o   ท่านไม่เห็นด้วยกับความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในช่วงเวลาที่เราต้องตรวจสอบความถูกต้อง

o   การจัดการนั้นผิดกฎหมายและท่านร้องขอให้มีการจำกัดการจัดการแทนที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

o   เราไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป แต่ท่านยังต้องการข้อมูลดังกล่าวสำหรับการจัดทำ การใช้สิทธิ์ หรือการแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ

o   ท่านคัดค้านการจัดการดังกล่าวแม้ว่าเราจะมีการตรวจสอบแล้วว่าเหตุผลโดยชอบตามกฎหมายของเราแทนที่เหตุผลโดยชอบตามกฎหมายของท่านหรือไม่

•    สิทธิ์ในการเข้าถึง: ท่านอาจขอข้อมูลจากเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรักษาเอาไว้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่ภายในการครอบครองหรือการควบคุมของเรา วัตถุประสงค์ที่ข้อมูลถูกนำไปใช้งาน แหล่งที่เรารวบรวมข้อมูล และผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลถ้ามี ท่านอาจได้รับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรักษาเอาไว้หนึ่งฉบับจากทางเราโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามสมควรสำหรับสำเนาแต่ละฉบับที่ท่านอาจร้องขอเพิ่มเติม

•      สิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูล: เมื่อมีการร้องขอจากท่าน เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมรายอื่นในกรณีที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค โดยมีเงื่อนไขว่าการดำเนินการนั้นต้องเป็นไปตามความยินยอมของท่านหรือจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญา ท่านอาจขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมรายอื่นที่ท่านระบุเองโดยตรงได้แทนการรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

•    สิทธิ์ในการลบข้อมูล: ท่านอาจได้รับการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือการทำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นนิรนามจากทางเรา ในกรณีที่

o   ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปตามวัตถุประสงค์ในการรวบรวมหรือจัดการข้อมูล หรือ

o   ท่านยกเลิกความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดการข้อมูล และในกรณีที่เราไม่มีเหตุผลทางกฎหมายสำหรับการรวบรวมหรือจัดการข้อมูลดังกล่าว หรือ

o   ท่านมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม (ดูด้านล่าง) และใช้สิทธิ์ดังกล่าวนี้ในการปฏิเสธการจัดการ หรือ

o   ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการจัดการอย่างผิดกฎหมาย

สิทธิ์ข้างต้นไม่ได้นำไปใช้ตามขอบเขตที่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ของเสรีภาพในการแสดงออก เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อวัตถุประสงค์ของการจัดทำ การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิ์ของข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือการแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้รับอนุญาตโดยและเป็นไปตามกฎหมาย นอกจากนี้ หากท่านตัดสินใจที่จะเพิกถอนการอนุญาตของท่านที่มอบไว้ให้แก่บริดจสโตนในการจัดหาเนื้อหาทางการตลาดและการโฆษณาใดๆ ให้แก่ท่าน โปรดรับทราบว่าเราอาจยังจำเป็นต้องส่งอีเมล จดหมาย โทรศัพท์ โทรสารและ/หรือการสื่อสารรูปแบบอื่นใดให้แก่ท่าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลธุรกรรมและ/หรือบริการที่เกิดขึ้นจริงอันเกี่ยวเนื่องกับสินค้าหรือบริการที่บริดจสโตนจัดหาให้ท่านหรือองค์กรผ่านบุคคลที่ทำให้เรารู้จักท่าน

•    สิทธิ์ในการปฏิเสธ: ท่านอาจปฏิเสธการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอันเนื่องมาจากสถานการณ์บางอย่างของท่านได้ทุกเมื่อ โดยมีเงื่อนไขว่าการจัดการนั้นต้องไม่เป็นไปตามความยินยอมของท่าน แต่เป็นไปตามผลประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอก  ในกรณีนี้ เราจะไม่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป เว้นแต่ว่าเราสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุผลโดยชอบทางกฎหมายที่น่าเชื่อถือและผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับการดำเนินการหรือการจัดทำ การใช้สิทธิ์ หรือการแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หากท่านปฏิเสธการดำเนินการดังกล่าว กรุณาระบุว่าท่านต้องการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือจำกัดการจัดการข้อมูลที่ดำเนินการโดยทางเราหรือไม่

•      สิทธิ์ในการยื่นข้อร้องเรียน: ในกรณีที่มีการกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ ท่านสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูล รวมถึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งประเทศไทยได้

ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราจะพยายามดำเนินการตามคำขอของท่านภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อาจขยายระยะเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องมาจากเหตุผลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ทางกฎหมายโดยเฉพาะหรือความซับซ้อนของคำขอของท่าน

ในบางสถานการณ์ เราอาจไม่สามารถให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนของท่านได้อันเนื่องมาจากข้อกำหนดทางกฎหมาย หากเราปฏิเสธคำขอในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน เราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธดังกล่าวให้ท่านทราบ

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้หรือต้องการใช้สิทธิ์ของท่านตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้โปรดส่งคำร้องขอของท่านที่ https://privacy.bridgestone.co.th หรือ ติดต่อเราโดยตรงที่บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 16 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หากท่านเชื่อว่าการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายของท่าน ท่านมีสิทธิ์ยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลได้

 

8. ลิงค์

ในบางครั้งบริการของเราอาจมีการเชื่อมโยงกันระหว่างเว็บไซต์ ซึ่งเราไม่ได้ควบคุมการเชื่อมโยงดังกล่าว แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าลิงค์บนเว็บไซต์นั้นเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์ที่ใช้มาตรฐานความปลอดภัยและการเก็บรักษาความลับร่วมกันกับเราโดยเฉพาะ แต่เราไม่รับผิดชอบต่อการคุ้มครองหรือการเก็บรักษาความลับของข้อมูลใดๆ ที่ท่านอาจจัดส่งในเว็บไซต์อื่นดังกล่าว ก่อนที่จะจัดส่งข้อมูลในเว็บไซต์ดังกล่าว เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและแถลงการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวของเว็บไซต์นั้น

 

9. ผู้เยาว์

ผู้เยาว์ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการของเรา อย่างไรก็ตาม เราอาจรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า  20  ปีเป็นครั้งคราว  ในกรณีที่เราดำเนินการดังกล่าว เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่บังคับใช้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม หากท่านมีอายุต่ำกว่า 10  ปี ท่านต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ก่อนใช้บริการของเรา บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 10  ปี ไม่ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราหากมิได้รับความยินยอมและการควบคุมดูแลจากผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์  หากไม่ได้รับความยินยอมดังกล่าว เราจะไม่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลดังกล่าวหรือจัดการหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก  หากเรารับทราบว่ามีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์โดยมิได้เจตนา เราจะลบข้อมูลดังกล่าวทันที

 

10. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

เราจะไม่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านในประเภทพิเศษ ("ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว")  ยกเว้นในกรณีที่เราสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้หรือด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ ชาติกำเนิด ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลด้านสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพการค้า ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะเดียวกัน

 

11. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายแห่งประเทศไทยกำหนด (รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงพ.ร.บ. ฯ) เราอาจทำลายแฟ้มข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือโดยที่ไม่ต้องรับผิดใด ๆ

หากข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ มีประโยชน์เฉพาะในช่วงเวลาระยะสั้นเท่านั้น (เช่น สำหรับเหตุการณ์เฉพาะบางอย่างหรือกิจกรรมทางการตลาดหรือเกี่ยวข้องกับการรับสมัครงานหรือวัตถุประสงค์ด้านการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น) เราอาจลบข้อมูลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานั้น

หากท่านเลือกที่จะไม่รับข้อมูลด้านการตลาดจากทางเรา  เราจะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเอาไว้ในรายการห้ามส่งอย่างไม่มีกำหนด เพื่อที่เราจะได้ไม่ส่งข้อมูลด้านการตลาดเพิ่มเติมให้แก่ท่านในอนาคต

 

12. การเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายฉบับนี้

ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราและดำเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของเรา นอกจากนี้ เราอาจดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงแนะนำให้ท่านตรวจสอบดูนโยบายฉบับนี้อยู่เสมอ นโยบายฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ "ปรับปรุงครั้งล่าสุด" ซึ่งปรากฏที่ด้านบนของหน้านี้ เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ว่าเราได้รับความยินยอมจากท่านให้ปฏิบัติต่อข้อมูลในลักษณะที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ เราจะเก็บรักษาเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ของนโยบายฉบับนี้ไว้ในแฟ้มข้อมูลถาวรเพื่อให้ท่านสามารถตรวจสอบได้