นโยบายความเป็นส่วนตัว

แชร์

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริดจสโตน”)  ให้คำมั่นว่าจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  โดยเว็บไซต์นี้อาจทำให้บริดจสโตนมีโอกาสได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านมีข้อสงสัยในสินค้า รายการส่งเสริมการขาย หรือแบบสอบถาม เป็นต้น  บริดจสโตนเชื่อว่าเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  และเพื่อการปกป้องที่ดียิ่งขึ้น บริดจสโตนจึงได้จัดทำนโยบายดังต่อไปนี้ขึ้นเพื่อใช้กับเว็บไซต์นี้  โดยบริดจสโตนจะป้องกันการรั่วไหล การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการแก้ไขในบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างดีที่สุดเต็มความสามารถของเรา

 

อะไรคือข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายรวมถึง ชื่อ ที่อยู่ อายุ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลซึ่งระบุถึงตัวท่าน หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะของท่าน

 

เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

บริดจสโตนขอชี้แจงวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลว่า  เมื่อบริดจสโตนได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งท่านส่งมายังเว็บไซต์ของเรา เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น  ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริดจสโตน ท่านสามารถปฏิเสธการส่งข้อมูลได้ด้วยตัวท่านเอง  อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธการส่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเว็บไซต์ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริดจสโตนจะได้รับหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) ข้อมูลคุ้กกี้ (Cookie) หรือข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ซึ่งท่านได้เข้าไปดูและบันทึกข้อมูลดังกล่าวนี้ลงในเซิร์ฟเวอร์ (Server) ของเรา  โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในในการปรับปรุงเว็บไซต์

 

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

บริดจสโตนจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแก่ท่านเท่านั้น  เราจะแจ้งท่านล่วงหน้าถ้าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกินกว่าวัตถุประสงค์เดิมที่เราเคยแจ้งแก่ท่านไว้  ถ้าท่านไม่ตกลงกับกรณีดังกล่าว ท่านสามารถปฏิเสธการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

 

การไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก

 

บริดจสโตนจะไม่เปิดเผย โอน หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านส่งมายังเว็บไซต์ของเราแก่บุคคลภายนอก  อย่างไรก็ตามเว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

1. เมื่อเราได้รับอนุญาตจากท่าน

2. เมื่อเราจำเป็นต้องเปิดเผยแก่บริษัทในเครือ บริษัทสาขา ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนของบริดจสโตนเพื่อตอบข้อสงสัยของท่าน

3. เมื่อเราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทซึ่งบริดจสโตนว่าจ้างและมีสัญญารักษาข้อมูลความลับกับบริดจสโตนเพื่อให้บรรลุสิ่งซึ่งได้แจ้งไว้แก่ท่าน

4. เมื่อข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลสถิติ

5. ในกรณีฉุกเฉินเพื่อปกป้องชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น

6. ในกรณีที่ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมาย

 

ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปี

บริดจสโตนให้คำมั่นว่าจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ซึ่งอายุต่ำกว่า 18 ปี  ทั้งนี้ บริดจสโตนแนะนำให้ผู้ปกครองตรวจดูเว็บไซต์ซึ่งผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าไปเยี่ยมชม  ถ้าท่านอายุต่ำกว่า 18 ปี กรุณาเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมกับการอนุญาตจากผู้ปกครองด้วย

 

คำใน “Cookies”

“Cookies” คือ รหัสซึ่งประกอบด้วยตัวหนังสือและตัวเลขซึ่งเว็บไซต์ส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านผ่านโปรแกรมดูเว็บไซต์ (เว็บเบราว์เซอร์) ระบบของเว็บไซต์จะใช้ Cookies เพื่อจดจำเบราว์เซอร์ของท่านและเพื่อสามารถจัดหาฟังก์ชั่นการใช้งาน เช่น การจัดเก็บข้อมูลการเข้าเว็บไซต์ของท่านจนกว่าท่านจะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในครั้งต่อไป  อย่างไรก็ดี ท่านสามารถตั้งเบราว์เซอร์ไม่ให้รับ Cookies ชุดใหม่ ตั้งให้เตือนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อได้รับ Cookies หรือยกเลิกฟังก์ชั่น Cookies ก็ได้ (อ้างอิง “ช่วยเหลือ” ในแถบเครื่องมือบนเบราว์เซอร์) ในกรณีเช่นนี้  ท่านอาจไม่สามารถใช้งานในบางฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์นี้ได้  ดังนั้น เพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เราแนะนำให้ท่านตั้งค่าให้สามารถรับ Cookies ได้  

 

ข้อสงสัย การแก้ไขให้ถูกต้อง หรือการลบออกของข้อมูลส่วนบุคคล

ถ้าท่านมีข้อสังสัย หรือต้องการแก้ไข หรือลบออกซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล  กรุณาแจ้งผ่านช่องทางการติดต่อซึ่งระบุไว้ในหน้าเว็บไซต์ “ติดต่อเรา

 

การแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริดจสโตนอาจแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์นี้  ในกรณีที่เป็นการแก้ไขในข้อสาระสำคัญ การแก้ไขจะถูกแสดงไว้ในเว็บไซต์เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา

 

ผู้รับผิดชอบในกรณีมีข้อสงสัย

บริดจสโตนได้มอบหมายบุคคลผู้รับผิดชอบและมีบริการในการตอบข้อสงสัยซึ่งท่านอาจมีในเว็บไซต์นี้  กรุณาติดต่อผ่านรายละเอียดในหน้าเว็บไซต์ “ติดต่อเรา” เมื่อท่านมีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา