ความยั่งยืน

เพื่อช่วยรักษาและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่ และสืบทอดสู่รุ่นต่อไปในอนาคต บริดจสโตนดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างสรรค์สังคม "ที่ยั่งยืน" ไปพร้อมกับลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ และสังคม

One Team One Planet

เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อโลกใบเดียวกัน

เป้าหมายของเรา คือ เพื่อช่วยรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่และสืบทอดสู่รุ่นต่อไปในอนาคต เราเชื่อมั่นในทุกการดำเนินธุรกิจมีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เราภาคภูมิใจในคำมั่นสัญญาที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม เป้าหมายของบริดจสโตนต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

1. อยู่ร่วมกับธรรมชาติ

อุทิศตนให้แก่การพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพผ่านทางการบำรุงรักษาแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตและกิจกรรมการศึกษา, ค้นคว้าวิจัย

2. ใช้ทรัพยากรอย่างถนุถนอม

ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสิ่งของจากทรัพยากรธรรมชาติและการใช้แหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิผลผ่านทางการผลิตสินค้าและสิ่งของโดยรวม

3. ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

อุทิศตนอย่างต่อเนื่องให้แก่การเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านทางกรรมวิธีการผลิตครบวงจรของผลิตภัณฑ์

Rethink Green

คิดใหม่เพื่อโลกสีเขียว

การเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการดำเนินธุรกิจเพื่อการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยความร่วมมือจากทีมงาน การเริ่มต้น "หนึ่งเดียวกัน เพื่อโลกใบเดียวกัน" คือความมุ่งมั่นของเรา ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคที่ดินใกล้กับบริษัเพื่อชุมชนรอบข้างผ่านแคมเปญ Fuel the Cause หรือปรับปรุงประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันของยางรถยนต์  เพื่อช่วยรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่และสืบทอดสู่รุ่นต่อไปในอนาคต

Guayule - A New Source for Natural Rubber

หญ้า Guayule : วัตถุดิบใหม่ทดแทนยางธรรมชาติ

บริดจสโตนคือผู้นำทางด้านการใช้ทรัพยากรทางเลือกใหม่เพื่อทดแทนยางธรรมชาติ โดยเริ่มวิจัยการใช้หญ้า Guayule ซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกับยางธรรมชาติ เพิ่มมูลค่าให้กับเกรดยางรถยนต์ที่ใช้ในการพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ จากนวัตกรรมต่างๆ ของบริดจสโตน เรามุ่งมั่นที่พัฒนาการใช้วัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่และยั่งยืนในกระบวนการการผลิตภายในปี 2593