บริดจสโตนเดินหน้าโครงการ “Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 2” สร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบ พร้อมส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนน

คุณเคอิจิ ชูมะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด (ที่ 7 จากซ้าย) คุณรัตนวดี เหมนิธิ วินเธอร์ ประธานกรรมการบริหาร  มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (ที่ 6 จากซ้าย) คุณอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (ที่ 8 จากซ้าย)  คุณนภาพร มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) (ที่ 9 จากซ้าย) และภาคีในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  ร่วมพิธีส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนในโครงการ “Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 2”  ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี
คุณเคอิจิ ชูมะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด (ที่ 7 จากซ้าย) คุณรัตนวดี เหมนิธิ วินเธอร์ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (ที่ 6 จากซ้าย) คุณอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (ที่ 8 จากซ้าย) คุณนภาพร มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) (ที่ 9 จากซ้าย) และภาคีในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนในโครงการ “Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 2” ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี

[ชลบุรี] (23 กุมภาพันธ์ 2566) - ด้วยการสานต่อ เจตนารมณ์การเป็นองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืนของบริดจสโตนเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยบนท้องถนนสู่เยาวชนและความตั้งใจให้ทุกชีวิต
ในสังคมเดินทางไปสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภัย เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด ร่วมมือกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) และภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 2” สร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบ (Bridgestone’s Youth Champions) ผ่านการรวมพลังเยาวชนต้นแบบรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ โดยมุ่งหวังว่าพลังจากคนรุ่นใหม่จะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ สู่การสร้างสังคมความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืนในชุมชน พร้อมกันนี้ยังได้ส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนแก่โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในปี พ.ศ. 2566 ด้วยการปรับปรุงพื้นที่บนท้องถนนและการจราจรบริเวณโรงเรียนและละแวกใกล้โรงเรียน
ให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน   

สำหรับปีนี้ ไทยบริดจสโตนสานต่อโครงการ “Bridgestone Global Road Safety” เป็นปีที่ 2  โดยคัดเลือก 4 โรงเรียนจาก 4 ภาคในประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ คือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออก คือ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และภาคใต้ คือ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนักเรียน 200 คน ครู 40 คน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม และได้คัดเลือกเยาวชน 8 คน จาก 4 โรงเรียนเป็น Bridgestone’s Youth Champions รุ่นที่ 2 หรือเยาวชนต้นแบบที่มีจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อแลกเปลี่ยน ต่อยอด สร้างสรรค์กิจกรรมด้านความปลอดภัย ร่วมกับเครือข่ายกับรุ่นพี่ Bridgestone’s Youth Champions รุ่นที่ 1 ในการแก้ไขและรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนภายในโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน


คุณเคอิจิ ชูมะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด กล่าวว่า “จากต้นแบบความสำเร็จของโครงการ Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 1 ณ โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต
ในปีที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) และภาคีเครือข่ายที่ร่วมสานต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างยั่นยืน รวมถึงปลูกฝังความสำคัญของการรักษา
กฎวินัยจราจรสู่เด็กและเยาวชนร่วมกับบริดจสโตน ในฐานะตัวแทนของกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนประเทศไทย ผมรู้สึกดีใจที่โครงการ Bridgestone Global Road Safety เดินทางมาอย่างต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 2 เราได้ส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนให้โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในปีนี้ ด้วยเราเล็งเห็นถึงถึงความสำคัญของการยกระดับความปลอดภัย
บนท้องถนนในบริเวณดังกล่าว โดยได้ปรับปรุงและจัดทำโครงสร้างพื้นฐานสู่การเป็นพื้นที่บนท้องถนนที่ปลอดภัย ได้แก่ การติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ไฟส่องสว่าง พร้อมปรับปรุงพื้นที่ และการจราจร
ในละแวกโรงเรียนให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น เป็นต้น เรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยป้องกันอัตราการเกิดอุบัติเหตุและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแก่โรงเรียน รวมถึงชุมชน และสังคมโดยรอบได้
อย่างเป็นรูปธรรม ”

คุณรัตนวดี เหมนิธิ วินเธอร์ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) เผยถึงความสำคัญและหลักเกณฑ์การปรับปรุงพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับโรงเรียน
ภายใต้โครงการ Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 2 ว่า “การส่งมอบถนนติดดาวหรือพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนน ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ในครั้งนี้ เป็นนิมิตหมายที่ดี
ในการสร้างสังคมแห่งการเดินทางที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มเยาวชนต้นแบบซึ่งจะเป็นกระบอกเสียงในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศของเรา โดยได้ปรับปรุง
ด้านความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากเกณฑ์การประเมินระดับดาวด้านความปลอดภัย (Star Ratings for Schools system - SR4S) ของ iRAP *1
 ด้วยการวัดผลด้านความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนระหว่างไป-กลับโรงเรียน ซึ่งพบว่าบริเวณหน้าโรงเรียนมีสภาพการจราจรที่คับคั่งหนาแน่น ทั้งยังเป็นจุดกลับรถ และทางข้ามที่สำคัญใกล้กับห้างสรรพสินค้า จึงได้ติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ รวมถึงการติดตั้งเส้นชะลอความเร็วให้เพิ่มความระมัดระวังในเขตโรงเรียน เช่น ป้ายจุดกลับรถ (U-Turn) ที่เพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น ติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อ
เพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืน ทาสีย้ำเส้นจราจรเดิมให้ชัดเจน และร่วมกับโรงเรียนจัดระเบียบที่จุดจอดรถรับ-ส่ง บริเวณหน้าโรงเรียน สอดคล้องกับหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งหมายรวมถึงการพัฒนาด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตลงให้ได้ 50% ภายในปี พ.ศ. 2573 อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนความเท่าเทียมในการเข้าถึง
การศึกษาของเด็กทุกคนที่ต้องสามารถเดินทางไป-กลับโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย และขยายผลการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชุมชน”           

คุณอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เผยว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในพิธีส่งมอบถนนติดดาวให้โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ผ่านโครงการ Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 2 ในวันนี้ ด้วยการสนับสนุนจากบริษัทไทย บริดจสโตน จำกัด ร่วมกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) และภาคีในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ด้วยพื้นที่จังหวัดชลบุรี
ซึ่งเป็นเมืองหลักของภาคตะวันออกมีการจราจรคับคั่ง ประกอบกับผู้ใช้รถใช้ถนนยังขาดความระมัดระวังรวมถึงวินัยจราจร ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง และเกิดความสูญเสียทางทรัพย์สิน
การได้รับบาดเจ็บ และการเสียชีวิต ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างความตระหนักจนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนปลูกฝังการมีวินัยและน้ำใจในการขับขี่เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการเดินทางที่ปลอดภัยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โครงการ Bridgestone Global Road Safety นับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน ทั้งยังขยายผลสู่ชุมชนและสังคมได้ดีอย่างแท้จริง”

คุณนภาพร มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า “ด้วยบริเวณพื้นที่หน้าโรงเรียนและพื้นที่สัญจรโดยรอบนับเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ทั้งต่อนักเรียน ครูผู้ปกครอง และผู้คนในชุมชนในละแวกใกล้เคียง ขอขอบคุณบริษัทไทย บริดจสโตน จำกัด มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) และภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
ที่เลือกโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) เป็นโรงเรียนต้นแบบเพื่อร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัยบนท้องถนนให้เกิดขึ้นจริง และพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านความปลอดภัยบนท้องถนนจากโรงเรียนสู่ชุมชน
ซึ่งยังช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่ได้อีกด้วย” 

ไทยบริดจสโตนเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเชิงรุก ด้วยการส่งเสริมความตระหนักรู้ สร้างจิตสำนึก ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน
โดยเริ่มจากพลังของคนรุ่นใหม่นั่นคือเด็กและเยาวชน โครงการ Bridgestone Global Road Safety เป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมของบริดจสโตนที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เพื่อรวมพลังผลักดันและร่วมสร้างสังคมเท่าเทียมในการเดินทางอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งสะท้อน “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)” “ด้าน Empowerment
(พลังทางสังคม)” และ “ด้าน Ease (ความสะดวกสบาย)” เพื่อสนับสนุนและตอบแทนสังคมไทยด้วยการส่งเสริมและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน นำไปสู่การสร้างสังคมความปลอดภัยในการเดินทาง
อย่างยั่งยืน และส่งมอบความอุ่นใจมาสู่การเดินทาง โดยไทยบริดจสโตนจะร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัยบนท้องถนนไปยังโรงเรียนต่างๆ ผ่านโครงการ Bridgestone Global Road Safety ต่อไปในอนาคต ตามเจตนารมณ์ในการแสดงความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมผ่านการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนของบริดจสโตนทั่วโลก

*1 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียนให้ปลอดภัยตามมาตรฐาน 5 ดาว คือ การปรับปรุงสาธารณูปโภคด้านการจราจร โดยใช้เกณฑ์ตามระบบเครื่องมือการให้คะแนนระดับดาวสำหรับโรงเรียน
(Star Ratings For Schools system – SR4S) ของ iRAP  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่อิงหลักฐานนี้ใช้ในการวัดค่า จัดการ และสื่อสารความเสี่ยงที่มีต่อเด็กในการเดินทางไปโรงเรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับถึงศักยภาพ
ในการลดความเสี่ยงและช่วยชีวิตคนเดินเท้าทั่วโลก และได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ Prince Michael International Road Safety Award เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ระบบนี้อำนวยให้มีการปรับปรุงช่วยชีวิตและป้องกันการบาดเจ็บได้ตั้งแต่วันแรกที่ใช้งาน ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้ระบุถึงการดำเนินการด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ไว้ในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อที่ 3.6
(Sustainable Development Goal – SDG 3.6) ในหมวดสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และSR4S ก็เป็นกุญแจสู่การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายทั่วโลกสำหรับคนเดินเท้าทั้งวัยเด็กและวัยรุ่น

เกี่ยวกับ บริดจสโตน ประเทศไทย

บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น มีสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผู้นำระดับโลกด้านการเดินทางอย่างยั่งยืนพร้อมนำเสนอโซลูชั่นขั้นสูงสุด และสำหรับประเทศไทย บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด คือหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการนำเข้า จัดจำหน่าย และทำการตลาดยางรถยนต์ภายใต้แบรนด์บริดจสโตน, ไฟร์สโตน และเดย์ตันแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เราได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า, ผู้แทนจำหน่าย และพันธมิตรทางธุรกิจจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ที่มาพร้อมกับคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพแวดล้อมในประเทศ เพื่อการส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคมและลูกค้า บริดจสโตนมุ่งมั่นพัฒนาการเดินทาง, การใช้ชีวิต, การทำงาน และการพักผ่อนของผู้คน เพื่อสร้างสรรค์อนาคตของการเดินทางให้ยั่งยืน