คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ยางบริดจสโตน/ไฟร์สโตน/เดย์ตัน

แชร์

การใช้ยางที่ถูกต้อง

1. ควรเลือกประเภท โครงสร้างและขนาดของยางที่ใช้ ให้เหมาะสมกับชนิดของยานพาหนะ สภาพการใช้งาน สภาพพื้นผิวถนนและเป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ เช่น ไม่ควรใช้ยางสำหรับรถยนต์นั่ง กับรถกระบะ รถตู้ เป็นต้น

2. น้ำหนักบรรทุกต่อยางแต่ละเส้นในแต่ละตำแหน่งล้อ ต้องไม่เกินดัชนีการรับน้ำหนักของยาง

3. เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย ไม่ควรใช้ความเร็วเกินกว่าขีดจำกัดความเร็วสูงสุดของยาง

4. เพื่อให้ยางมีอายุการใช้งานยาวนาน ควรสลับตำแหน่งยางอย่างสม่ำเสมอ

5. ในกรณียางใหม่ ควรเตรียมความพร้อมของยาง โดยการวิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม. เป็นระยะทางอย่างน้อย 200 กม. หรือ วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 50 กม./ชม. เป็นระยะทางอย่างน้อย 300 กม. ก่อนการใช้งาน

6. ห้ามใช้ยางที่สึกหรอจนถึงจุดที่กำหนด (TREADWEAR INDICATOR)

 

การใช้ยางต่างประเภท

การใช้ยางต่างประเภท หรือต่างขนาดในเพลาเดียวกัน จะทำให้สูญเสียสมรรถนะการขับขี่รวมถึงการทรงตัวและการเบรค เนื่องจากคุณสมบัติที่แตกต่างกันและการแปรสภาพของยางขณะขับขี่

 

การเติมลมยาง

1. ปัญหายางส่วนใหญ่มักเกิดจากการเติมลมยางที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลเสียต่อสมรรถนะการขับขี่และอายุการใช้งานของยาง ดังนั้น ควรเติมลมยางให้ตรงกับมาตรฐานที่กำหนด

2. เพื่อความปลอดภัยและเพื่อให้ได้ค่าความดันลมยางที่ถูกต้อง ควรทำการปรับความดันลมยางในขณะที่ยางอยู่ในอุณหภูมิปกติ

3. ในกรณีที่ขับทางไกลและวิ่งด้วยความเร็วสูง ควรเพิ่มความดันลมยางให้มากกว่ามาตรฐาน 3-5 ปอนด์/ตารางนิ้ว เพื่อป้องกันการเกิดความร้อนสูงอันเนื่องมาจากการบิดตัวของโครงยาง

4. โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะเติมลมยาง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะเติมลม

5. ควรหมั่นตรวจวัดความดันลมยาง, การรั่วซึมของความดันลมยางและการปิดฝาวาล์วให้แน่นอย่างสม่ำเสมอ

6. คำแนะนำเกี่ยวกับการเติมความดันลมยางจากผู้ผลิตรถยนต์จะติดอยู่บริเวณประตูรถยนต์

 

การเปลี่ยนยาง

1. ก่อนทำการเปลี่ยนยาง แนะนำให้เลือกยางที่เหมาะสม โดยดูจากขนาด อัตราชั้นผ้าใบ   ความสามารถในการรับน้ำหนักและความเร็วสูงสุดของยางเดิมที่ประกอบมาจากโรงงาน   ประกอบรถยนต์

2. ตรวจสอบความผิดปกติ ความเสียหายของยางและกระทะล้อ อีกทั้งตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมก่อนทำการประกอบยาง

3. หลังจากการประกอบยาง ควรตรวจสอบระยะห่างระหว่างเส้นขอบยางกับขอบกระทะล้อให้มีความสม่ำเสมอตลอดวงล้อ

4. ในกรณียางที่ไม่ใช้ยางใน (TUBELESS) เมื่อเปลี่ยนยางใหม่ควรเปลี่ยนวาล์ว ซีลวาล์ว และแกนวาล์วใหม่ทุกครั้ง

5. โปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เพื่อให้เกิดความเคยชินสำหรับกรณีการเปลี่ยนประเภทหรือขนาดของยางที่ต่างไปจากเดิม

 

การเก็บรักษายาง

เพื่อให้ยางที่ยังไม่ได้นำไปใช้งาน มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ ควรปฏิบัติดังนี้

1. ป้องกันการสัมผัสกับสิ่งต่างๆ ที่อาจทำอันตรายต่อยาง เช่น ตะปู ของมีคม น้ำมัน สารเคมีต่างๆ

2. ป้องกันวัตถุแปลกปลอมจากภายนอกหรือน้ำเข้าไปในท้องยาง

3. หลีกเลี่ยงการเก็บยางในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึง

4. เก็บยางให้ห่างจากความร้อนหรือประกายไฟ

5. แยกประเภทของยางให้ชัดเจน จัดวางในแนวตั้งและมีแสงสว่างเพียงพอ หากวางซ้อนกันให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

คำเตือน

1. ต้องใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อให้ตรงกับขนาดของยาง

2. โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานในขณะที่ลมยางอ่อน

3. ควรลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ ขณะถนนเปียก มีสิ่งกีดขวาง หรือขรุขระ

4. ควรหมั่นตรวจสอบสภาพของยางอย่างสม่ำเสมอ

5. ในกรณียางที่เกิดความชำรุดเสียหาย ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนนำไปใช้งาน

6. ในกรณีที่จอดรถไว้เป็นระยะเวลานาน โดยไม่มีการเคลื่อนย้าย อาจเป็นสาเหตุทำให้โครงยางเกิดความเสียหายดังนั้น ก่อนการนำไปใช้งาน ควรตรวจสอบเป็นพิเศษ

7. ควรหลีกเลี่ยงการออกรถ เร่งความเร็ว การเลี้ยวหรือการหยุดรถโดยกะทันหันซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ยางรถยนต์

8. ควรตรวจสอบสภาพและความดันลมยางของยางอะไหล่ อย่างสม่ำเสมอ

9. ในกรณีที่ขณะขับขี่เกิดการสั่นของพวงมาลัย ได้ยินเสียง การสั่น หรือรู้สึกได้ถึงสิ่งผิดปกติอื่นๆ ให้หยุดรถในสถานที่ที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดและทำการตรวจสอบรถยนต์และยางว่ามีการเสียรูปหรือสิ่งผิดปกติอื่นๆ ที่ยางหรือไม่ทั้งนี้ให้ท่านนำรถยนต์ของท่านเข้ารับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งถึงสิ่งผิดปกติดังกล่าว