Term of Use

L
M
S
ขนาดตัวอักษร
ข้อกำหนดการใช้
กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนด”) อย่างระมัดระวังก่อนการใช้เว็บไซต์นี้ และใช้เว็บไซต์ (“เว็บไซต์”) นี้ภายใต้การควบคุมและดูแลโดยบริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น (“บริดจสโตน”) เท่านั้นในกรณีที่คุณตกลงตามเงื่อนไขด้านล่างนี้ โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับว่าคุณได้อ่านและเข้าใจในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ถ้าคุณไม่ตกลงในข้อกำหนดหรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้คุณไม่ควรใช้หรือเข้ามาในเว็บไซต์นี้
เบราว์เซอร์
1.1 เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เนื้อหาบนเว็บไซต์ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานสำหรับโปรแกรมเบราว์เซอร์ดังต่อไปนี้
[Windows]
Microsoft Internet Explorer 7.0 หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่า
        Mozilla Firefox 4.0 หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่า
        Opera
        Google Chrome
[Macintosh]
Apple Safari 4.0 และ 5.0
        Mozilla Firefox 4.0 หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่า
        Opera
        Google Chrome

1.2 บางรายการจำเป็นต้องมีโปรแกรมเสริมเฉพาะ โปรแกรมเสริมดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
Adobe®ReaderTM

* ไฟล์ในรูปแบบ Adobe จำเป็นต้องมีโปรแกรม Adobe Reader ดังนั้น ในการอ่านไฟล์ดังกล่าว คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรม Adobe Reader ก่อน

1.3
เราใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการพัฒนา การนำเสนอ และความเคลื่อนไหวของเนื้อหาในเว็บไซต์ ถ้าคุณพบความผิดปกติ กรุณาติดต่อเราผ่านช่องทางการติดต่อในหน้าเว็บไซต์ “ติดต่อเรา”
การสละสิทธิ์
2.1
บริดจสโตนใช้พยายามอย่างที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เราไม่รับรองหรือรับประกันในความแม่นยำ ความใหม่ ความสมเหตุสมผล และความปลอดภัยของข้อมูล บริดจสโตนจะไม่รับผิดชอบในบรรดาความสูญหายหรือเสียหายอันเกิดจาก การใช้เว็บไซต์ หรือการไม่มีความสามารถในการใช้เว็บไซต์นี้ บปริดจสโตนขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบออกซึ่งข้อมูล ใดๆ ในข้อมูลซึ่งลงไว้ในเว็บไซต์โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

อีกทั้ง บริดจสโตนมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะระงับหรือหยุดการให้บริการเว็บไซต์นี้ โดยบริดจสโตนจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย อันเกิดจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือการลบข้อมูล หรือการระงับหรือการหยุดการให้บริการเว็บไซต์
ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
3.1
เนื้อหาในเว็บไซต์ (รูปถ่าย, ภาพ, เสียง, โปรแกรม เป็นต้น) ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใน ทุกประเทศทั่วโลก และข้อกำหนดในสนธิสัญญา โดยกฎหมายห้ามคัดลอกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก เจ้าของสิทธิ เว้นแต่เพื่อการใช้ส่วนตัวหรือการใช้อย่างอื่นซึ่งกฎหมายอนุญาตให้ใช้ได้ ถ้าคุณนำเนื้อหาในเว็บไซต์ไปลงในนิตยสาร หนังสือ หรือซีดี คุณต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริดจสโตนก่อน

3.2
บริดจสโตนและบรรดาสินค้าหรือบริการของบริดจสโตนเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วของ บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ถ้าคุณประสงค์จะใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องทำสัญญากับบริดจสโตนอีกฉบับหนึ่ง ส่วนชื่อสินค้า และชื่อบริษัทอื่น ๆ ซึ่งกล่าวถึงในนี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าว เหล่านั้น ๆ เช่นกัน
การลิ้งค์ไปเว็บไซต์อื่น
4.1
เว็บไซต์นี้อาจมีลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลเป็นอิสระต่างหากโดยบุคคลหรือองค์กร ภายนอก บริดจสโตนไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ซึ่งลิ้งไปเหล่านั้น อีกทั้ง บริดจสโตนไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ อันเกิด จากการใช้เว็บไซต์ซึ่งลิ้งค์มายังเว็บไซต์ของเราด้วยเช่นกัน กรุณาใช้เว็บไซต์ซึ่งลิ้งไปนั้นภายหลังการตกลงในข้อกำหนดซึ่งกำหนดไว้ ในแต่ละเว็บไซต์ก่อน บริจสโตนจัดทำลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์อื่นเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และไม่ใช่เป็นการแนะนำให้ใช้เว็บไซต์ สินค้า หรือบริการซึ่งมีหรือนำเสนอในเว็บไซต์เหล่านั้นแต่ประการใด

นอกจากนี้ ลิ้งค์ดังกล่าวนี้ไม่ได้แนะนำว่าบริดจสโตนเป็นบริษัทในเครือหรือเป็นกลุ่มบริษัทเดียวกันกับองค์กรหรือบุคคลซึ่งควบคุม และดูแลเว็บไซต์ดังกล่าวเหล่านั้น
การใช้กฏหมายและเขตอำนาจการใช้กฏหมาย
5.1
เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้ รวมถึงการใช้เว็บไซต์นี้ถูกควบคุมและบังคับใช้ตามกฎหมายของ ประเทศสิงคโปร์ บรรดาข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลสิงคโปร์ เท่านั้น
การใช้เนื้อหาและรูปภาพที่มีไว้ให้ดาวน์โหลดใน หมวด มีเดียเซ็นเตอร์
6.1
เว็บไซต์นี้มีหมวด มีเดียเซ็นเตอร์ (“หมวด”) ซึ่งมีเนื้อหาและรูปภาพให้ดาวน์โหลด โดยเนื้อหาและรูปภาพเหล่านี้มีไว้เพื่อใช้เป็นสื่อ หรืออย่าง อื่นที่คล้ายคลึงกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ห้ามใช้รูปภาพและเนื้อหาเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น (ใช้ส่วนตัว, ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต, ใช้เพื่อการพาณิชย์ เป็นต้น) โดยเด็ดขาด

6.2
บริดจสโตน และบรรดาชื่อสินค้าหรือบริการของบริดจสโตน เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของ บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น การใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนดังกล่าวนั้นโดยปราศจากความยินยอมของ บริดจสโตนถือเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเคร่งครัดตามกฎหมาย

6.3
เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น สิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในบรรดาเนื้อหาและรูปภาพซึ่งมีไว้ให้ดาวน์โหลดในหมวดนี้เป็นของ บริดจสโตน และ/หรือ ผู้อนุญาตของเรา ตามกฎหมายห้ามการทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง หรือเผยแพร่ เนื้อหาหรือรูปภาพเหล่านั้นโดยปราศจาก ความยินยอมของเจ้าของสิทธิ เว้นแต่เพื่อการใช้ตามข้อ 6.1 ดังกล่าวข้างต้น หรือเพื่อการอย่างอื่นซึ่งกฎหมายอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะ

6.4
ถ้าคุณจะใช้ภาพซึ่งมีไว้ให้ดาวน์โหลดเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1 ข้างต้น คุณต้องให้เครดิตที่มาของภาพเหล่านั้นโดยใช้ ข้อความดังนี้ “ที่มา: บริดจสโตน เอเชีย แปซิฟิก”

6.5
บริดจสโตนขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือลบออกในข้อมูลซึ่งลงไว้ในเว็บไซต์ (เนื้อหาหรือรูปภาพ) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าอีกทั้งบริดจสโตน มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวอันอาจระงับหรือหยุดการให้บริการเว็บไซต์นี้ โดยบริดจสโตนไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการ แก้ไขหรือลบออกซึ่งข้อมูล หรือการระงับหรือหยุดการให้บริการเว็บไซต์