รายละเอียดและเงื่อนไข

สำหรับลูกค้าที่เปลี่ยนยางบริดจสโตนขนาด 17 นิ้วขึ้นไป

จำนวน 4 เส้น และลงทะเบียนรับประกันยาง เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นโชค 1 สิทธิ์

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566

 

ระยะเวลาการเล่น   โดยมีกำหนดการเล่น 6 ครั้ง ดังต่อไปนี้

ครั้งที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 เมษายน 2566

จับรางวัลวันที่ 19 พฤษภาคม 2566  เวลา 14.00 น. ประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง BRIDGESTONE FACEBOOK FANPAGE และโทรแจ้งแก่ลูกค้าผู้โชคดีทุกคน  ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ครั้งที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

จับรางวัลวันที่ 19 มิถุนายน 2566  เวลา 14.00 น. ประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง BRIDGESTONE FACEBOOK FANPAGE และโทรแจ้งแก่ลูกค้าผู้โชคดีทุกคน  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ครั้งที่ 3  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566

จับรางวัลวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 14.00 น. ประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง BRIDGESTONE FACEBOOK FANPAGE และโทรแจ้งแก่ลูกค้าผู้โชคดีทุกคน ภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2566

ครั้งที่ 4  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 - 31 กรกฏาคม 2566

จับรางวัลวันที่ 18 สิงหาคม 2566  เวลา 14.00 น. ประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง BRIDGESTONE FACEBOOK FANPAGE และโทรแจ้งแก่ลูกค้าผู้โชคดีทุกคน  ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 

ครั้งที่ 5  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

จับรางวัลวันที่ 19 กันยายน 2566  เวลา 14.00 น. ประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง BRIDGESTONE FACEBOOK FANPAGE และโทรแจ้งแก่ลูกค้าผู้โชคดีทุกคน  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566

ครั้งที่ 6  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

จับรางวัลวันที่ 19 ตุลาคม 2566  เวลา 14.00 น. ประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง BRIDGESTONE FACEBOOK FANPAGE และโทรแจ้งแก่ลูกค้าผู้โชคดีทุกคน  ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2566

 

ของรางวัล

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 1 (จับรางวัลวันที่ 19 พฤษภาคม 2566) ได้แก่

รางวัลที่ 1 : บัตรเติมน้ำมัน ปตท มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท 

รางวัลที่ 2 :  บัตรเติมน้ำมัน ปตท มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 150,000 บาท 

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 2 (จับรางวัลวันที่ 19 มิถุนายน 2566) ได้แก่

รางวัลที่ 1 : บัตรเติมน้ำมัน ปตท มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท 

รางวัลที่ 2 :  บัตรเติมน้ำมัน ปตท มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 150,000 บาท 

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 3 (จับรางวัลวันที่ 19 กรกฎาคม 2566) ได้แก่

รางวัลที่ 1 : บัตรเติมน้ำมัน ปตท มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท 

รางวัลที่ 2 :  บัตรเติมน้ำมัน ปตท มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 150,000 บาท 

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 4 (จับรางวัลวันที่ 19 สิงหาคม 2566) ได้แก่

รางวัลที่ 1 : บัตรเติมน้ำมัน ปตท มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท 

รางวัลที่ 2 :  บัตรเติมน้ำมัน ปตท มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 150,000 บาท 

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 5 (จับรางวัลวันที่ 19 กันยายน 2566) ได้แก่

รางวัลที่ 1 : บัตรเติมน้ำมัน ปตท มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท 

รางวัลที่ 2 :  บัตรเติมน้ำมัน ปตท มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 150,000 บาท 

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 6 (จับรางวัลวันที่ 19 ตุลาคม 2566) ได้แก่

รางวัลที่ 1 : บัตรเติมน้ำมัน ปตท มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท 

รางวัลที่ 2 :  บัตรเติมน้ำมัน ปตท มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 150,000 บาท 

รวมจำนวนของรางวัลตลอดรายการ 186 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,500,000 บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน-)

สถานที่จับรางวัล

จับรางวัล ณ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 16 ถนน พระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

 

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

1. ลูกค้าผู้โชคดี ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

2. ผู้โชคดี ต้องทำตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมข้างต้นให้ถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมด

3. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการรับรางวัลทางโทรศัพท์ เพื่อดำเนินการยืนยันสิทธิ์ โดยผู้โชคดีต้องสามารถยืนยันการรับของรางวัล ด้วยการโดยการแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ รูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชน รูปถ่ายใบเสร็จที่ได้รับรางวัล รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด/ร้องขอจากผู้โชคดี เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนและการรับของรางวัล โดยเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อผู้โชคดีในวันและเวลาทำการเริ่มจากสัปดาห์ถัดไปหลังประกาศผล และภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผล หากผู้โชคดีไม่รับสาย ไม่ติดต่อกลับ หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานตามที่บริษัทฯ ร้องขอได้ครบถ้วน จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าว ให้แก่ผู้โชคดีสำรองถัดไป และถือว่าผู้โชคดีได้สละสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องบอกกล่าวใด ๆ อีก

4.  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 จะต้องเดินทางไปรับรางวัลที่ร้านค้าที่ผู้โชคดีซื้อยาง หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ สาขาอื่นที่ใกล้บ้าน ตามที่บริษัทฯ และผู้โชคดีตกลงร่วมกัน และสำหรับรางวัลที่ 2 ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัลไปให้ผู้โชคดีตามที่อยู่ ที่ผู้โชคดีแจ้งให้ไว้แก่บริษัท

5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 ต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนเพื่อรับของรางวัล หากผู้โชคดีไม่สามารถรับของรางวัลได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนได้ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจและหลักฐานของผู้ที่ได้รับรางวัล (ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจต้องนำสำเนาบัตรประชาชนประกอบด้วย) เพื่อรับของรางวัลแทน  ในกรณีหลักฐานไม่ครบ บริษัทฯ ขอระงับสิทธิ์ในการรับรางวัล และจะทำการติดต่อผู้โชคดีในลำดับถัดไป และหากผู้โชคดีสำรองไม่นำหลักฐานเพื่อรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด

6.  ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้ หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้

7.  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544

8. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

10. รายการนี้จัดขึ้นเพื่อลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการจากร้านค้าส่งที่ร่วมรายการ ตามกติกา เงื่อนไขทุกประการ ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

11.  กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ  จะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการมาทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัล