ความปลอดภัยในการขับขี่ (Road Safety)

เน้นส่งเสริมให้ทุกการเดินทางปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ความสะดวกสบายในการเดินทางเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความยั่งยืน ความสะดวกสบายและความอุ่นใจสำหรับผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และทุกคนบนท้องถนนนั้นมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการใช้ถนนในระยะยาวและยั่งยืน

ในประเทศเวียดนาม บริดจสโตนได้ร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น ในการซ่อมแซมสะพาน และทําการเปลี่ยนวัสดุจากไม้เป็นซีเมนต์เสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง โดยสามารถช่วยให้นักเรียน กว่า 1,000 ครัวเรือนเข้าถึงโรงเรียนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ได้ปรับปรุงทางเท้าและถนนรอบโรงเรียน ส่งผลให้อุบัติเหตุในละแวกใกล้เคียงลดลง ในไต้หวัน "BUBU Car Sharing" เป็นบริการขนส่งสาธารณะฟรีที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บริการแชร์รถกับผู้อยู่อาศัยในเขตปกครอง Jianshih ที่ห่างไกลเทศมณฑลซินจู๋

โครงการขนส่งอัจฉริยะนี้ยังเป็นผู้ชนะ APAC ในโครงการ "Gartner Eye on Innovation Awards for Government 2021" ทั้งนี้นับตั้งแต่มีการดําเนินการมา BUBU Car Sharing ได้ปรับปรุงการเชื่อมต่อและการขับขี่อย่างปลอดภัยระหว่างหมู่บ้านห่างไกลและชนเผ่าบนภูเขา โดยได้ให้บริการทางการ

แพทย์แก่ผู้สูงอายุที่อ่อนแอกว่า 1,000 คน  ในประเทศเกาหลี บริดจสโตนได้สนับสนุน ชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนนให้กับเด็กๆ ผ่านศูนย์ดูแลเด็กและเครือข่ายร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่ว ประเทศ ในประเทศจีน ได้ร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่น จัดโครงการ Safe Kids China และ Global Road Safety Partnership เพื่ อส่งต่อความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน และสอนแนวปฏิบัติและพฤติกรรมที่ดีที่สุดแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ได้ ก่ อ ตั้ง ร า ง วั ล Bridgestone Excellence in Road Safety Education สําหรับโรงเรียนที่เน้นการศึกษาเรื่องความปลอดภัยทางถนน และนําแนวปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยทางถนนประกอบเข้าไว้ในหลักสูตรของโรงเรียน และในประเทศสิงคโปร์ ได้ร่ ว ม มื อ กั บ EduTorque ผู้ ใ ห้ บริการด้านการศึกษากีฬามอเตอร์สปอร์ตในท้องถิ่ น ในการ สร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยทางถนนและความ สนใจในกีฬามอเตอร์สปอร์ตให้แก่เยาวชน โดยการจัด หลักสูตรเสริมสมรรถนะสําหรับนักเรียน ทั้งนี้มีนักเรียนกว่า 18,500 คนเข้าร่วมโครงการ