บริการยางหล่อดอกบริดจสโตน บันแดก (Bandag)

การใช้การหล่อดอกยางเป็นวิธีในผลิตยางโดยการบริหารทรัพยากร และการรีไซเคิล

ลดการพึ่งพาวัสดุที่ไม่หมุนเวียน (Non-Renewables)รูปแบบการดำรงชีวิตทั้งในระดับบุคคลและส่วนรวมนั้น แม้เพียงเล็กน้อยก็ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่บันแดก (Bandag) เราค้นหาวิธีแก้ปัญหาอย่างแข็งขันเพื่อเอาชนะความเสื่อมโทรมและการร่อยหรอของทรัพยากร การหล่อดอกยางของเรานับเป็นก้าวสำคัญของสังคมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และลดการเกิดขยะที่เกิดจากยางใช้แล้ว บันแดก (Bandag) ช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยการวางแผนใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้วัตถุดิบที่ใช้แล้วหมดไป ซึ่งอาจขาดแคลนได้ในอนาคต วัสดุยางรถยนต์ของเรามากถึง 75% ถูกรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ผ่านกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนในปี 2021 เพียงระยะเวลา 1 ปี การใช้ดอกยาง บันแดก (Bandag) ช่วยประหยัดน้ำมันได้กว่า 94 ล้านแกลลอน ขยะยาง 186 ล้านปอนด์ ซึ่งเป็นพลังงานเพียงพอที่จะจ่ายพลังงานให้กับบ้านเรือนถึง 168 ล้านหลังในหนึ่งวัน

ตระหนักดีว่าที่ดิน น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติมีจำกัด เนื่องจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ยังคงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโลกของเรา เราจึงมองหาแหล่งพลังงานใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานที่ไม่หมุนเวียน ตัวอย่างเช่น เราได้ทดลองวัสดุรีไซเคิลเพื่อลดการพึ่งพายางธรรมชาติ ความพยายามดังกล่าวทั้งหมดสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมระยะยาว ปี 2050 ของเราในการประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและการใช้วัสดุที่ยั่งยืนมากขึ้น

*https://www.bandag.com/en-us/bandag-difference/sustainability#