คำชี้แจงการดูแลความปลอดภัยและการจัดการพื้นที่

กรณีพบพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19)