บริดจสโตนเปลี่ยนยาง ลุ้นโชค

ซื้อยาง Bridgestone, Firestone หรือ Dayton จำนวน 4 เส้นและลงทะเบียนรับประกันยาง

ข้อเสนอพิเศษ I Bridgestone.co.th

แชร์

รายละเอียดและเงื่อนไข

ระยะเวลาโปรโมชั่นสำหรับผู้บริโภค:  1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

เปลี่ยนยางบริดจสโตน ทุก 4 เส้น รับสิทธิ์ร่วมชิงโชค 2 สิทธิ์

เปลี่ยนยางไฟร์สโตน หรือ เดย์ตัน ทุก 4 เส้น รับสิทธิ์ร่วมชิงโชค 1 สิทธิ์

*สงวนสิทธิ์เฉพาะยางรถยนต์นั่งและรถบรรทุกขนาดเล็ก

สถานที่จับรางวัล

จับรางวัล ณ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 11 ถนน พระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ระยะเวลาการเล่น   โดยมีกำหนดการเล่น 2 ครั้ง ดังต่อไปนี้

              ครั้งที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 หรือวันที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต (กรณีเป็นการอนุญาตหลังวันที่ 1 พฤศจิยายน 2566) หมดเขตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 24.00น. จับรางวัลวันที่ 6 ธันวาคม 2566  เวลา 13.30 น. ประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง BRIDGESTONE FACEBOOK FANPAGE และโทรแจ้งแก่ลูกค้าผู้โชคดีทุกคน  ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 

             ครั้งที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เวลา 24.00น. จับรางวัลวันที่ 8 มกราคม 2567  เวลา 13.30 น. ประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง BRIDGESTONE FACEBOOK FANPAGE และโทรแจ้งแก่ลูกค้าผู้โชคดีทุกคน  ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

ของรางวัล

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 1 (จับรางวัลวันที่ 6 ธันวาคม 2566) ได้แก่

รางวัลที่ 1 : รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น CROSS HEV SMART มูลค่า 1,024,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 1,024,000 บาท 

รางวัลที่ 2 : โทรศัพท์ ยี่ห้อ iPhone รุ่น 15 Pro Max 256 GB มูลค่า 48,900 บาท จำนวน 12 รางวัล รวมมูลค่า 586,800 บาท 

รางวัลที่ 3 : โดรน ยี่ห้อ DJI รุ่น Mini 3 Pro  มูลค่า 30,990 บาท จำนวน 12 รางวัล รวมมูลค่า 371,880 บาท 

รางวัลที่ 4 : เครื่องเล่นเกมส์ ยี่ห้อ SONY รุ่น Paly Station 5 with 2 Dual sense มูลค่า 20,690  บาท จำนวน 12 รางวัล รวมมูลค่า 248,280 บาท 

รางวัลที่ 5 :  บัตรเติมน้ำมัน ปตท มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 600 รางวัล รวมมูลค่า 1,200,000 บาท 

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 2 (จับรางวัลวันที่ 8 มกราคม 2567) ได้แก่

รางวัลที่ 1 : รถยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่น HR-V EL มูลค่า 1,079,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 1,079,000 บาท 

รางวัลที่ 2 : โทรศัพท์ ยี่ห้อ iPhone รุ่น 15 Pro Max 256 GB มูลค่า 48,900 บาท จำนวน 12 รางวัล รวมมูลค่า 586,800 บาท 

รางวัลที่ 3 : โดรน ยี่ห้อ DJI รุ่น Mini 3 Pro  มูลค่า 30,990 บาท จำนวน 12 รางวัล รวมมูลค่า 371,880 บาท 

รางวัลที่ 4 : เครื่องเล่นเกม ยี่ห้อ SONY รุ่น Paly Station 5 with 2 Dual sense มูลค่า 20,690 บาท จำนวน 12 รางวัล รวมมูลค่า 248,280 บาท 

รางวัลที่ 5 :  บัตรเติมน้ำมัน ปตท มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 600 รางวัล รวมมูลค่า 1,200,000 บาท 

รวมจำนวนของรางวัลตลอดรายการ 1,274 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 6,916,920 บาท (-หกล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน-)

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

1. ลูกค้าผู้โชคดี ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

2. ผู้โชคดี ต้องทำตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมข้างต้นให้ถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมด

3. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการรับรางวัลทางโทรศัพท์ เพื่อดำเนินการยืนยันสิทธิ์ โดยผู้โชคดีต้องสามารถยืนยันการรับของรางวัล โดยการแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ รูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชน รูปถ่ายใบเสร็จที่ได้รับรางวัล รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด/ร้องขอจากผู้โชคดี เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนและการรับของรางวัล โดยเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อผู้โชคดีในวันและเวลาทำการเริ่มจากสัปดาห์ถัดไปหลังประกาศผล และภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผล หากผู้โชคดีไม่รับสาย ไม่ติดต่อกลับ หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานตามที่บริษัทฯ ร้องขอได้ครบถ้วน จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าว ให้แก่ผู้โชคดีสำรองถัดไป และถือว่าผู้โชคดีได้สละสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องบอกกล่าวใด ๆ อีก

4.  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 - 4 จะต้องเดินทางไปรับรางวัลที่ร้านค้าที่ผู้โชคดีซื้อยาง หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ สาขาอื่นที่ใกล้บ้าน ตามที่บริษัทฯ และผู้โชคดีตกลงร่วมกัน และสำหรับรางวัลที่ 5 ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัลไปให้ผู้โชคดีตามที่อยู่ ที่ผู้โชคดีแจ้งให้ไว้แก่บริษัท

5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 - 4 ต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนเพื่อรับของรางวัล หากผู้โชคดีไม่สามารถรับของรางวัลได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนได้ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจและหลักฐานของผู้ที่ได้รับรางวัล (ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจต้องนำสำเนาบัตรประชาชนประกอบด้วย) เพื่อรับของรางวัลแทน  ในกรณีหลักฐานไม่ครบ บริษัทฯ ขอระงับสิทธิ์ในการรับรางวัล และจะทำการติดต่อผู้โชคดีในลำดับถัดไป

6.  ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้ หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้

7.  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า ๑,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ๕% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. ๔/๒๕๒๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๘ ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. ๑๐๔/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๔

8. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

10. รายการนี้จัดขึ้นเพื่อลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการจากร้านค้าส่งที่ร่วมรายการ ตามกติกา เงื่อนไขทุกประการ พนักงานบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย), บริษัทในเครือ และบริษัทตัวแทน ผู้ดำเนินการจับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ และในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

11.  กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการมาทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัล 

12. หนังสือใบอนุญาตเลขที่ ๑๖๗๒-๑๖๗๓/๒๕๖๖