แชร์

เงื่อนไขและรายละเอียดของโปรโมชั่นยาง DURAVIS R624 HEAVY DUTY

 

1.   การรับประกันคุณภาพยาง DURAVIS R624 Heavy Duty มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.1   การรับประกันคุณภาพในรายการส่งเสริมการขายนี้ หมายถึง การรับประกันความเสียหายจากอาการบวมบริเวณแก้มยางหรือหน้ายางเท่านั้น โดยการรับประกันคุณภาพนี้ ไม่รวมถึง อาการบวมหรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ เช่น ถูกกระแทก หรือถูกบาดตำ

1.2   ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพของรายการส่งเสริมการขายนี้ คือ ภายในระยะเวลา 6 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน นับจากวันที่ซื้อยาง  ภายใต้เงื่อนไขความลึกของร่องดอกยางโดยเฉลี่ย (วัดจากร่องดอกยางทั้ง 3 ร่อง) จะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 6.5 มิลลิเมตร

1.3   หากยาง DURAVIS R624 Heavy Duty เกิดอากาการบวมภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 และยังอยู่ในช่วงระยะเวลารับประกันและเงื่อนไขความลึกของร่องดอกยางในข้อ 1.2 ผู้บริโภคสามารถใช้สิทธิ์ในการเคลมยางเส้นใหม่ ณ ร้านค้าที่ผู้บริโภคซื้อยางดังกล่าว เพื่อทดแทนยางเส้นที่เสียหาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยด้วยยางเส้นใหม่เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นมูลค่าเงินสดได้ และยางเส้นที่เคลมจะตกเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ

 

2.   การรับส่วนลดเมื่อนำยางชุดเก่ามาแลก มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

2.1 ผู้บริโภคที่นำยาง DURAVIS R624 Heavy Duty มาแลกซื้อยาง DURAVIS R624 Heavy Duty ชุดใหม่ กับร้านค้าที่ร่วมรายการ โดนยางเส้นดังกล่าวยังอยู่ในสภาพดี ผู้บริโภคจะได้รับส่วนลดสูงสุดมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท / เส้น (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของร้านค้าและถือการพิจารณาดังกล่าวเป็นที่สิ้นสุด) เมื่อซื้อยาง DURAVIS R624 Heavy Duty ชุดใหม่ ตามจำนวนเส้นที่นำมาแลก

ยางเก่าที่อยู่ในสภาพดี มีลักษณะดังนี้:

• ไม่มีอาการบวมบริเวณแก้มยาง หรือหน้ายาง และ ความเสียหายอื่นๆ เกิดขึ้นกับยาง

• ความลึกร่องดอกยางโดยเฉลี่ยจะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 6.5 มิลลิเมตร

2.2 ผู้บริโภค จะได้รับสิทธิ์แลกส่วนลดสูงสุดมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท ตามจำนวนยางที่นำมาแลกซื้อ โดยบริษัทฯ จำกัดสิทธิ์ในการแลกซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 2 เส้น ต่อการซื้อ 1 ครั้ง เท่านั้น และสามารถใช้สิทธิ์แลกรับส่วนลดนี้ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อยางชุดแรกเท่านั้น

2.3 ยางเก่าที่นำมาแลกเพื่อรับส่วนลด จะตกเป็นทรัพย์สินของร้านค้าที่ร่วมรายการที่รับซื้อยางดังกล่าว