แชร์

สำหรับลูกค้าที่เปลี่ยนยางบริดจสโตนขนาด 17 นิ้วขึ้นไปจำนวน 4 เส้น และลงทะเบียนรับประกันยางผ่านช่องทาง https://tirewarranty.bridgestoneth.com เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นโชค 1 สิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

ระยะเวลาการรับสิทธิ์ลุ้นโชค มีกำหนด 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1: เมื่อซื้อยางและลงทะเบียนรับประกันยาง ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2565 จับรางวัลวันที่  19 สิงหาคม 2565 เวลา 14:00 น. ประกาศผลภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2565

ครั้งที่ 2: เมื่อซื้อยางและลงทะเบียนรับประกันยาง ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565 จับรางวัลวันที่  19 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00 น. ประกาศผลภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2565

ครั้งที่ 3: เมื่อซื้อยางและลงทะเบียนรับประกันยาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2565 จับรางวัลวันที่  19 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00 น. ประกาศผลภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

รางวัลสำหรับการจับรางวัลในแต่ละครั้ง ได้แก่

รางวัลที่ 1: บัตรเติมน้ำมัน ปตท มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท

รางวัลที่ 2: บัตรเติมน้ำมัน ปตท มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 250,000 บาท

รวมจำนวนของรางวัลตลอดรายการ 153 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,050,000 บาท (-หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน-)

สถานที่จับรางวัล

จับรางวัล ณ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 16 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง BRIDGESTONE FACEBOOK FANPAGE และโทรแจ้งผู้โชคดีทุกคน

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

1. ลูกค้าผู้โชคดี ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

2. ผู้โชคดี ต้องทำตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมข้างต้นให้ถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมด

3. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการรับรางวัลทางโทรศัพท์ เพื่อดำเนินการยืนยันสิทธิ์ โดยผู้โชคดีต้องสามารถยืนยันการรับของรางวัล ด้วยการโดยการแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ รูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชน รูปถ่ายใบเสร็จที่ได้รับรางวัล รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด/ร้องขอจากผู้โชคดี เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนและการรับของรางวัล โดยเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อผู้โชคดีในวันและเวลาทำการเริ่มจากสัปดาห์ถัดไปหลังประกาศผล และภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผล หากผู้โชคดีไม่รับสาย ไม่ติดต่อกลับ หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานตามที่บริษัทฯ ร้องขอได้ครบถ้วน จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าว ให้แก่ผู้โชคดีสำรองถัดไป และถือว่าผู้โชคดีได้สละสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องบอกกล่าวใด ๆ อีก

4.  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 จะต้องเดินทางไปรับรางวัลที่ร้านค้าที่ผู้โชคดีซื้อยาง หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประทศ สาขาอื่นที่ใกล้บ้าน ตามที่บริษัทฯ และผู้โชคดีตกลงร่วมกัน และสำหรับรางวัลที่ 2 ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัลไปให้ผู้โชคดีตามที่อยู่ ที่ผู้โชคดีแจ้งให้ไว้แก่บริษัท

5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 ต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนเพื่อรับของรางวัล หากผู้โชคดีไม่สามารถรับของรางวัลได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนได้ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจและหลักฐานของผู้ที่ได้รับรางวัล (ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจต้องนำสำเนาบัตรประชาชนประกอบด้วย) เพื่อรับของรางวัลแทน  ในกรณีหลักฐานไม่ครบ บริษัทฯ ขอระงับสิทธิ์ในการรับรางวัล และจะทำการติดต่อผู้โชคดีในลำดับถัดไป และหากผู้โชคดีสำรองไม่นำหลักฐานเพื่อรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ของรางวัลนั้นในกิจกรรมอื่นต่อไป

6.  ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้ หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้

7.  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า ๑,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ๕% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. ๔/๒๕๒๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๘ ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. ๑๐๔/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๔

8. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

10. รายการนี้จัดขึ้นเพื่อลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการจากร้านค้าส่งที่ร่วมรายการ  ตามกติกา เงื่อนไขทุกประการ ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

11.  กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ  จะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการมาทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัล

12. รายการสงเสริมการขายนี้ พนักงาน และผู้แทนจำหน่ายของบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่สามารถเข้าร่วมได้