นโยบายต่อต้านการให้สินบนฉบับสากล

นโยบายต่อต้านการให้สินบนฉบับสากล

เป็นการตอกย้ำจุดยืนของบริดจสโตนในเรื่องการให้สินบนและการทุจริตตามที่ได้ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณ นโยบายนี้ยังได้วางแนวทางปฏิบัติและระบุถึงข้อกำหนดของบริดจโตนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการให้สินบน และวิธีการจัดการเมื่อมีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องการให้สินบน

ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับโลก บริดจสโตนจึงต้องดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบน โดยกฎหมายเหล่านี้จะพูดถึงการห้ามให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลที่สาม รวมถึงเอกสารทั้งหมดที่จำเป็น และบทลงโทษทางแพ่งและอาญาถ้าหาก

นโยบายต่อต้านการให้สินบนฉบับสากล