โครงการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ

บริดจสโตน ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก จังหวัดสระบุรี จัด “โครงการ อบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ” สำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมความรู้ และเตรียมความพร้อมให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ ตลอดจนป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนนร่วมกันหลังจากได้รับใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ โดยการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ความรู้ต่างๆ ในการขับขี่รถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย รวมไปถึงประโยชน์ของยางหล่อดอก