โครงการพลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Projects)

การลงทุนในแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากร

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกหากเรายังคงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดของโลกต่อไป บริดจสโตนจึงเชื่อมั่นในศักยภาพและผลลัพธ์ของการใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ และเราจะยังคงเดินหน้าบนเส้นทางนี้ต่อไปอย่างมุ่งมั่น

เราให้ความสำคัญกับลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนอย่างมาก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และยังคงมองหาแหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่เรากำลังดำเนินการอยู่นี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืน และเราภูมิใจอย่างยิ่งที่คะแนนด้านสิ่งแวดล้อมของบริดจสโตนเรายังคงในระดับสูง เป็นระยะเวลา 4 ปีต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตลอดจนคะแนนด้าน “มลพิษและทรัพยากร” รวมถึง “ห่วงโซ่อุปทาน” ในดัชนีความยั่งยืนระดับโลก FTSE4Good Index Series
ที่อยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์

อุตสาหกรรมยานยนต์ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดมากที่สุด บริดจสโตนเชื่อในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เราจึงมองหาพลังงานทางเลือกซึ่งเป็นพลังงานสะอาด อาทิ เชื้อเพลิงชีวมวล ไฮโดรเจน แอมโมเนีย และพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ในกระบวนการผลิตร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ เพื่อเป็นการใช้พลังงานหมุนเวียนและเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์