ความปลอดภัยในการขับขี่ (Road Safety)

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้การเดินทางของทุกคนปลอดภัยยิ่งขึ้นในที่สุด

ห้ความสำคัญกับพลังทางสังคม การเปิดโอกาสให้ผู้ขับขี่ ผู้ใช้ถนน และสมาชิกในชุมชน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงเส้นทาง การเข้าถึง และการใช้ถนนอย่างปลอดภัย ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมเป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น BUBU Car Sharing" ของบริดจสโตนไต้หวัน เป็นบริการ ขนส่งสาธารณะฟรีที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บริการแชร์รถกับผู้อยู่ อาศัยในเขตปกครอง Jianshi ที่ห่างไกล เทศมณฑลซินจู๋

สร้างทักษะ และเปิดโอกาสแก่ทุกคนบริดจสโตนได้ให้อำนาจแก่ชุมชนในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะฝึกฝน และเกิดการจ้างงานใหม่ ตลอดจนนำเทคโนโลยีใหม่ที่มีประโยชน์มาใช้ โดยผ่านโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ สมาคมอุตสาหกรรม และบริษัทอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศจีน มาเลเซีย สิงคโปร์ นิวซีแลนด์  นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาทักษะฝึกฝนในประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลีย เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะหลากหลายมากขึ้น

 

การส่งเสริมให้นักเรียนร่วมมีส่วนในการให้ความรู้ความปลอดภัยทางถนนโปรแกรมการศึกษาความปลอดภัยทางถนนของเราสอนนักเรียนถึงวิธีการเป็นผู้สนับสนุนในชุมชนของพวกเขา เผยแพร่และส่งเสริมข้อความความปลอดภัยทางถนน และช่วยให้ทุกคนในชุมชนกลายเป็นผู้ขับขี่ที่มีความรับผิดชอบและเกิดความปลอดภัยบนท้องถนน โดยโปรแกรมเหล่านี้ได้ถูกใช้ในประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์ จีน สิงคโปร์ และไทย เป็นที่เรียบร้อย

โดยบริดจสโตนเอเชียแปซิฟิก ได้รับรางวัลด้าน CSR จำนวน 3 รางวัล ในปีค.ศ. 2019 ในการส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางท้องถนน ในพื้นที่ที่บริดจสโตนเข้าไปดำเนินธุรกิจ