ก้าวสู่ปีที่ 30 “โครงการ B-SAFE บริดจสโตนขับขี่ปลอดภัย”

ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก สร้างนักขับคุณภาพสู่สังคมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

 

ก้าวสู่ปีที่ 30 “โครงการ B-SAFE บริดจสโตนขับขี่ปลอดภัย”

ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก สร้างนักขับคุณภาพสู่สังคมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

 “โครงการ B-SAFE บริดจสโตนขับขี่ปลอดภัย”  ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย. 2563

 

[กรุงเทพฯ] (17 พฤศจิกายน 2563) บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก ดำเนิน “โครงการ B-SAFE บริดจสโตนขับขี่ปลอดภัย” มาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 30 จัดขึ้นสำหรับผู้ที่สามารถขับรถยนต์แล้วแต่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถ และเป็นการอำนวยความสะดวกจัดอบรมในวันเสาร์และอาทิตย์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม บริดจสโตนมุ่งหวังสร้างผู้ขับขี่รุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ มีวินัย ปลูกจิตสำนึก และความมีน้ำใจ เสริมทักษะให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก ตลอดจนป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน นับเป็นก้าวที่ต่อเนื่องของบริดจสโตนในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยไปสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน

บริดจสโตน ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนสู่ผู้ขับขี่คุณภาพผ่าน “โครงการ
B-SAFE บริดจสโตนขับขี่ปลอดภัย” มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการมีผู้ผ่านการอบรมกับบริดจสโตนและได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์แล้วมากกว่า 30,000 คน และ บริดจสโตนยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎ วินัยจราจร รวมถึงน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน สะท้อนเจตนารมณ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริดจสโตน “Our Way to Serve” ในด้านการพัฒนาการเดินทาง การใช้ชีวิต การทำงาน และการพักผ่อนของผู้คน เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ชุมชนที่ปลอดภัย และเข้มแข็ง


“โครงการ B-SAFE บริดจสโตนขับขี่ปลอดภัย”  ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย. 2563

ในปี 2563 โครงการ “B-SAFE บริดจสโตนขับขี่ปลอดภัย เปิดอบรมทั้งหมด 2 รุ่น ณ กรมการขนส่งทางบก ถ.วิภาวดี ในวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2563 และวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นละ 70 ท่าน โดยในแต่ละรุ่นใช้ระยะเวลาในการอบรมรวมทั้งหมด 2 วัน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนหลักมารยาทในการขับรถ เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมมีการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) โดยเป็นการจัดอบรมในวันเสาร์และอาทิตย์ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม เว้นแต่ในกรณีที่ผ่านการทดสอบ จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถให้กรมขนส่งทางบกเท่านั้น และสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

สามารถติดข่าวสารและวันเวลาการอบรมของ “โครงการ B-SAFE บริดจสโตนขับขี่ปลอดภัย” ในปี 2564 ได้ทาง Facebook Fan page : https://www.facebook.com/bsafebybridgestone

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด โทร. 02-636-1505 ต่อ 2384 

 

เกี่ยวกับบริดจสโตน

บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น  มีสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทผลิตยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากการผลิตยางรถยนต์สำหรับการนำไปใช้ที่หลากหลายกว้างขวางแล้ว ยังผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่หลากหลายครอบคลุมในวงกว้างซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยางอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์กีฬา ผลิตภัณฑ์ของบริดจสโตน มีจำหน่ายมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

สำหรับประเทศไทย บริดจสโตนประสบสำเร็จในการเป็นผู้นำทางการตลาดยางรถยนต์ในประเทศตลอดกว่า 51  ปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการในปีพ.ศ. 2512 โดยมีแนวทางการทำงาน คือ มุ่งมั่น ริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดค้น วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศ ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต การตรวจสอบควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน นอกจากนี้บริดจสโตนยังส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับปรัชญาที่ยึดมั่นเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกว่า “รับใช้สังคม ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า” (Serving Society with Superior Quality)