Bridgestone Driving License Program (โครงการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์)

บริดจสโตน ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก จัด “โครงการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” สำหรับผู้ที่ขับรถยนต์เป็นแล้ว แต่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถ ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม เว้นแต่ในกรณีที่ผ่านการอบรมทดสอบและเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถยนต์เท่านั้น โดยมุ่งหวังสร้างนักขับขี่รุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ มีวินัย ปลูกจิตสำนึกและความมีน้ำใจ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ ตลอดจนป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน โดยระยะเวลาในการอบรมรวม 2 วัน ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนมารยาทในการขับรถ เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับยางรถยนต์ พร้อมทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)

กิจกรรม "โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์"
(Bridgestone Driving License Program) ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย วันเสาร์-อาทิตย์

 


บริดจสโตนร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก เปิดอบรมฟรีเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันเสาร์และอาทิตย์

วัตถุประสงค์โครงการ

·      สร้างผู้ขับขี่หน้าใหม่ที่มีคุณภาพ มีวินัยจราจร และใส่ใจความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

·      สร้างวัฒนธรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยบนท้องถนน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

 

รายละเอียดโครงการ

·      ในปีพ.ศ. 2567 เปิดอบรมรวมทั้งสิ้น 3 รอบ 3 รุ่น ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร ดังนี้

o   รอบแรก   รุ่นที่ 384   วันที่ 15-16 มิถุนายน 2567

o   รอบสอง   รุ่นที่ 385   วันที่ 14-15 กันยายน 2567

o   รอบสาม   รุ่นที่ 386   วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2567

·      การอบรมใช้ระยะเวลา 2 วันทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)

·      ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดการอบรม เว้นแต่กรณีที่ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถจะเสียค่าธรรมเนียมเฉพาะใบอนุญาตขับรถ 205 บาท ให้กรมการขนส่งทางบกเท่านั้น

·      รับสมัครจำนวนจำกัด  โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมได้ที่กรมการขนส่งทางบก
เขตจตุจักร โทร. 02-271-8426 หรือแผนกสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริดจสโตน ประเทศไทย โทร. 02-636-1505-32 ต่อ 3275, 2387

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

1.        นักขับขี่มือใหม่ ที่ขับรถเป็นแล้ว แต่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ (ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์)

2.        อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

1.        บัตรประชาชนตัวจริง

2.        ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน (ตัวอย่างเอกสารตามแนบ)

ผู้ที่สนใจ สามารถยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร อาคาร 4 ชั้น 2

วันและเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

 

รุ่น

วันที่ยื่นเอกสารรับสมัคร

วันที่อบรม

รุ่นที่ 384 

20 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2567

15 - 16 มิถุนายน 2567

รุ่นที่ 385

14 สิงหาคม - 13 กันยายน 2567

14-15 กันยายน 2567

รุ่นที่ 386

9 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2567

9-10 พฤศจิกายน 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร โทร. 02-271-8426 หรือ แผนกสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริดจสโตน ประเทศไทย โทร. 0-2636-1505-32 ต่อ 3275, 2387